u. ,’s Gravenhage, 16 December 1876. De. Directeur THEOD. STANG. leiding de uitgaven dekken en zou het te kort van 247 OOO (zie bladz. 14) voor nadeelige saldo’s verdwijnen. De gemeente Delft zou daardoor op eene zeer gemakkelijke wijze in het genot komen van duinwater zonder groote werken te verrichten zonder personeel, exploitatie enz. en alle verdere beslomme ringen, die met dergelijke werken gepaard gaan, terwijl zoo danige levering voor deze gemeente hoogst voordeelig zou zijn, daar geene diensthuizen of andere inrichtingen daarvoor be hoefden gemaakt te worden. De duinwaterleiding is voornamelijk aangelegd om den ge zondheidstoestand te verbeteren. Het behoeft geen betoog dat dit doel met het finantieël belang van de onderneming in het naauwste verband staat. Door het w’ater goedkoop te leveren wordt het algemeen gebruik en daardoor de gezondheid het krachtigst bevorderd. Worden de omliggende gemeenten eveneens in de gelegenheid gesteld om den heilzamen invloed van het Duinwater te onder vinden, dan zal dit zeker tevens in het sanitair belang van deze gemeente zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 186