irfl Hi IJ- x 2 15. 15. L benaming AANWIJZING NAAM VAN HEN, AANWIJZING EMIDDELDEI LENGTE EN VAN DEN WEG wie met het R I G T I N G. die het beheer Aanmerkingen. BREEDTE. onderhoud is belast. OF SOORT EN KLASSE. VAN HET VOETPAD. 6. 5. 8. 9. 10. Breedte. Lengte. klasse. Soort. 750 Meter. 1ste. Contract in 1.2. Loosduinsche weg. 's Gravenhage. 1290 Meter. ld. Beeklaan. Gemidd. 5 Idem. 1565 Meter. Idem. De eigenaren. ld. 320 Meter. weg 2 de Zandweg. 2-9. [Moerweg. Iste. Scheven ingsche weg. Tolhek. 730 Meter. Idem. Idem. ld. Idem. 490 Meter. Idem. Idem. ld. Idem. 5 Meter M 900 Meter. Idem. Idem. ld. Idem. Begrind. 13S0 Meter. idem. Idem. ld. Idem. Grindweg. langs het Kanaal 3.75 H 85 Meter. Idem. Idem. 2de. Idem. I «ten bnig ïart naarde «andery. I 2, 15, 1 6. Rijweg, klinkerstraat. Rijweg voor een ge deelte be- puind. Ryweg klinkerstraat 12.40 Meter! sloot 4 Meter sloot 239 Ma n ijzeren hek i oenen pilas- in :n. 18,19o 195. 25, 26. Weg naar de Vuurbaak. Zandweg de duinei Weg om de Burgelyke j Begraafplaats. I Burgemeester en Wet- Coutravi in (houders der Gemeente1693 met de be- -1 [lendende eigena-, ren gesloten. Rijweg gemacadami seerd. Lkwuzing leen letter op tekening van Ü&arin gelegen Kistwerken. In eene gel Burgeriyke rbogenlijnomde begraafplaats. Eigenaren van de lendende landerijen bosschen .angschen in eene de R. K. >t aan de Van de Javastraat in eenej gebogen rigting Noord i Westwaarts tot aan het [Tolhek en van daar in eene regte lijn Noordwaarts tot laan Scheveningen. Van den Scheven» weg oostwaarts regte lijn langs Begraafplaats tot aan d« Burgerlijke Begraafplaats. Trekweg langs het K naar Scheveningen. daarover voeren. 3.50 Mea^fcouten brug ^■teenen land- Van het Kanaal over de Zwemschool in eene gebo-' gen lijn westwaarts naar den ouden Scheveningschen [weg. 4.50 Met« [beiden z:j^ i grasberm 4 In 1848 aangelegd en in 1851 vol tooid. I De Heer B. E. Car- k n i k X over den weg de Gemeente 'a Graven- \hage over de brug. Burgemeester en Wet- i houders der Gemeente I ’a Gravenhage. Vermelding der bewijzen en bescheiden omtrent den eigendom t het onderhoud of het beheer. I 11 Meter vu [de bestrating! i is gemidde d Meter het I breed 2.70Ma I twee grasben I Eigenaren van de be- I lendende gronden. 9, 10, 13,' 14’ 3,4,5.(Laan van Meerdervoort. 10.50 Met» I van 4.50 klinkerstrtf 'voetpad 13 Meter j p aarden p. 5' Rijweg bestraat met straatklinkers, i De beiendende eige- De Gem. Gravenhage, naren aan de noord- (zijde, behoudens dei bepalingen van het con- tract in kolom 10 ver meld. Van den Oliënberg te Scheveningen naar de Vuurbaak. I Van 's Gravenhage in eene eenigzins gebogen rigting ‘westwaarts tot de grens scheiding van LooAc/sisrabij I de Beeklaan. 5, 17. N AAM I DIB EIGENAREN; van den weg, het voetpad of de kunstwerken. Rijweg, bepuind en begrind. Van de Javastraat tot aan het t 339 Meter, van het straat Tolhek tot aan it— Scheveningen 2124 met Meter. Weg naar de Burgelyke Begraafplaats. aan de noord- behoudens J* ingen van het in kolom 10 Van den Loosduinschen weg bij de 2de woning in (eene zuidelijke rigting tot[ laan de brug over de Laak. benen duiker j ^^Jet beschelp-1 j Van den Loosduinschen weg noordelijk tot in de duinen. -i Tot aan het! tolhek gemidd. 5.34 ‘•«•♦■straat, 2.M beschelpt met een ba [voetpad laai beek breed 11 i Van het Tofi aan Scheveni straat gemiJ' j Meter, heti beschelpte i breed 4.20 bethoogebaa voetpad br» l Meter, het» 3.50 Meter. M Iting totaanS [breed 19JW J Van de Beek aan in eene 1 oostelijke en zuidwestelijke rigting tot aan de bestrating [voorbij Meerdervoort. 5 Meter *1 2.' v W' Weg van den Trekweg tegenover de Zwemschool naar den Ouden Scheve-1 ningschen weg. 19, 20, 13. I 1 I F’ oe- j Eigenaren van de be en lendende gronden. Van de brug aan het Kanaal tot aan de keien bestrating van de losplaats te Scheveningen. Van den weg de De heer B. E. Car- Heer B. E. Carkbibrkribh voor den weg; van de brug de Ge- voor de brug de Ge- j meente Gravenhage. meente 'a Gravenhage. I Iconen duiker De Gem. Gravenhage. De Gom. Gravenhage J len straatweg I iz>n.«v

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 196