I 15. 15. hl I 1 LM BENAMING AANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEMIDDELDE VAN DEN WEG RIGTING. wie met het BREEDTE. OF Aanmerkingen. SOORT EN KLASSE. onderhoud is belast. VAN HET VOETPAD. 3. 2. 9. 10. II. Lengte. Breedte klasse. Soort. 23, 24. Gromweg. 820 Meter. 4.50 Meter. 1ste 670 Meter, ld. W< Idem. Idem. Idem. en 642 Meter. ld. Idem. Idem. Idem. 1700 Meter van K linkerat raat. ld. Idem. Idem. Idem. 1620 Meter. ld. Voetpad over de duinen Moppenstraat. Idem. Idem. Idem. van De Nieuwe Bad weg. Van het Badhuis zuidoost - ld. Idem. Idem. Idem. over 37, 36. Wassenaarache weg. ld. belendende eige- 4 Met Free bonten 1255 Meter. Grindweg. ld. 440 Meter. 37, 40. ld. De Gem. Gravenhage. De Gem. ’s Gravenhage. Idem. 1 gemidd. 3,5® Landweg. 1630 Meter. Benoordenhoutsche weg. ld. 40, 41. 1800 Meter. Leidsche weg. ld. Het Ryk. NAAM VAN HEN, die het beheer 21, 23, 29. Pad van den Wassen aar- schen weg naar den Be- noordenhontschen weg. Klinkerstraat en zandweg bepuind. waarvan; bepuind. De Gemt venhage en 1. Van d-n Straatweg naar het Badhuis in eene noord oostelijke rigtingtot aan den watertoren. Van 't Gravenhage door het Bosch met een zijtak naar de laan van Nieuw* Oost einde. Langs de oostzijde van de vaart. van Watte- noordzijde 66, 67, Wegen naar de Waterleiding 6869. i De naren. 66, 67, 68, 69. ’"bogen uadweg van het idhuis. dere schel breed 520 Meter, 320 Meter Grindweg keijenstraat. 30, 31, 32, 33, 33a, 33 5. Rijks groote weg en voet paden de weg bestraat en de voetpaden beschelpt. Ve.'De Gem. 't Gravenhage. *n over iet Bad- meente 't Gra in de eigenaren. Afwissela 8 Meter, ea pad van1.17, Rijweg bepuind. Een gedeelte loopt over bet grondgebied van Wattenaar. Van Scheveningei de duinen voorbij ht huis tot aan den geaino- veerden oesterput en Scheveningen westwaarts tot aan de Naa d. pompstation naar het Badhuis 1615 Meter. 13.50 MeW vmi 2 tak PU1D” Meter- tene houten tverde vaart ^nen land-. gemidd. 13 M waarbij es beschelpt breed 2 Met». 10 Meter, i den straatweg naar straat 4751 het Badhuis; van het i pompstation naar I De Gemeente ’jfire. venhage en de eigenaren. doorgaans 51 en 2 Meter eene Jenja 85 Meter. 2.50 MM halve slootM Van de Wassenaarache straat tot aan het westhek van het Badhuis. Voetpad, beschelpt. 4.50 Meter b over eene b van 3.70 Met De belendende eige- inaren. 15 WIJZING een letter op teekening van j iaarin gelegen unstwerken. daarover voeren. 37, 38, 39a’ 29, 24, 50, 65, 18, 17, 34, 35. tóe”d'"dp De belendende eije- naren. n.'en.b'le”J'”de badende eige- 'eg door de Renbaan naar het Badhuis. 4.50 Meter tot1 eene zijde «s denpad bred r, aani zijde a ft» Van de vaart tot aan de grensscheiding i naar langs de van het Bosch. Rijweg, klinkerstraat. Van den Wassenaarschen weg langs de oostzijde van het Kanaal over de Sprank tot aan den Badweg. Van de losplaats be- oosten het Kanaal tot aan den Badweg en verder tot I in de Wassenaarsche dui nen tot de grens. Weg naar de Sprank en weg naar den Badweg. i Van de brug over het j Kanaal in eene geb i rigting naar den Ba< tot aan den ingang v terrein voor het Ba< Rijweg met klinkers bestraat. Vermelding der bewijzen en bescheiden omtrent den eigendom het onderhoud of het beheer. --- v*n het hek van waarts in eene regte lijn j het van 1350 Meter, van daar de bi buigende zuidwaarts tot over de vaart en vervolgens in eene gebogen rigting zuidwaarts langs de Burger lijke begraafplaats tot aan het Tolhek. Van de brug over het Kanaal oostwaarts tot aan de scheiding van H atsenaar I Burgemeester en Wet houders der Gemeente j 't Gravenhage. 27, 28. Weg van Scbeveningen naar het Badhuis. naam EIGE ”n“a r e k van den weg, het voetpad of de kunstwerken. Badhu is de brug over het denpad kanaai 192» MeterMeter van daar tot aan het Tolhek 895 Meter. 2. van het pompsta tion naar het Badhuis. i De Gem. 't Gravenha^ De eigenaren van de landen ter zijde gelegen tot aan den weg naar aaltdorp daaronder ook de Gemeente Gra- venhageverder de Gemeente alleen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 197