Bi I lil iq 15. 15. S L I r naren. I ^•rde i De KaJa,(ra|e naren. BENAMING AANWIJZING LENGTE EN GEMIDDELD! aanwijzing VAN DEN WEG K I G E N RIGTING. VAM BREEDTE. wie met het or SOORT IN KLASSE. Aanmerkingen. of VAN HET VOETPAD. 6. 7. 8. 9. 10. Lengte. Breed». klasse. Soort. 800 Meter. Bezuidenhoutsche weg. 1ste. IJ. 820 Meter. 43, 47. Looi aan. De eigenaar. De eigenaar. I IJ. 840 Meter. Laan van Nieuw-Oosteinde. 41, 48. Idem. Idem. ld. Ongeveerd 1433 Meter. Schenkweg. van den Delft- IJ. 7Ou Meter. 50. sieenen De Gem. Grai f-’-n steenen FdenSden! 633 Meter. ld. 51, 52. Rijswijksche weg. Het Rijk. 4 M?» 200 Meter. Puinweg. ld. 53, 54. Oranjelaan. De eigenaren. De eigenaren. Gemidti 1108 Meter. ld. Puinweg. 57, 58. Hoefkade. Stationsweg. 51, 59 Keijenstraat. 183 Meter. ld. De Gem. Gravenhage. Idem. 3 189 Meter. Geldelooae pad. BepuinJ voetpad. ld. 60, 61. De belendende eige- De belendende eige naren. Bin- I De I naren. Trekweg langs de •che vaart. Van de laan van Nieuw Oosteindc tot aan de Loo- laan. 4.70 Meter,; berin 1 Mets voetpad l.SnM De en Kleine tot Bosch 1 ost- in oostelijke eene lengte 1 De Heeren W. P. Koaas. •ot van irg. 16.80 Meter] schen de skd etie afwate- luiker. 41,42, 43. Polderweg gedeeltelijk bepuind. LNWUZING leen letter op tekening van laarin gelegen bnst werken. Departement van 1 nenlandsche Zaken. Van het Barrière aai eene gebc Stationspl landschen Rijweg. I Klinketstraat. ;n van zuidzijde onderhoud is belast. LandwegI aarden baan, j Van den Stationsweg tot aan de grensscheiding van Loosduinen. 44, 45, 46a, 466 46c 464, 46e. neester en Wet-! der Gemeente Van den Bezuidenhout- schen weg tot aan de Schenksloot in eene gebo- gen rigting zuidwaarts. Van het sluisje over de Schenkwatering tot aan de grensscheiding van del Gemeente Foorbur i Van don Stations weg aan bet plein voor de Bar-1 rière aan het Zieken in eene zuidoostelijke rigting tot de I i grensscheiding van Rijswijk. Het vorta de halve sM Van den Bezuidenhout-1 schen weg tot de Schenk-! sloot in eene gebogen rig ting Zuidwaarts tot Koor- burg. 5 Meter breed 2 M del r jvenhage 'ting tot isloot, VOO! Ide belendet van de zuil I De bn •bij het 1 igenaren van het Loo. plein van de m het Zieken m logen l(jn naar het plein van den Hol- >i spoorweg. 7.80 Meter, wederzüdecbei ieder 2.30 Ms eenen brug in boud bij het rbestunr. r Rijweg bestraat I Van het plein voor de Barrière aan het Zieken tot aan den Stationsweg. De belendende eige naren. Burgemi houders Gravenhage. Het Bestuur Veen polder. De Gemeente Gra-I Burgemeester en Wet-1 voor de bestra-houders der Gemeentel aan de Molen- 's Gravenhage en de be-1 voor het overige lendende eigenaren aan inde eigenaren de zuidzijde, idzijde. ■ug in onderhoud Polderbestuur. Afwisselend 9, 50 en J1 Een voetpri halve sloot 1 Departement van Bin- neulandsche Zaken. Rijweg, bepuind. Het bestuur van denl Noordpolder onder Rijs-1 wijk. Vermelding der bewijzen en bescheiden omtrent den eigendom, het onderhoud of het beheer. De Gem. 's Gravenhage. daarover voeren. Het gedeelte van dezen weg onder Rijswijk gelegen is op de kaart niet aangegeven; loopt tot de Tolbrug. Naam DKB aren van den weg, het voetpad of de kunstwerken. en J. I I Bnrgemeesteren Wet- houders der Gemeente' Gravenhage. De Directie der yzer- Van den Bezuidenhout- schen weg jen aldaar •rigting over van 50 Meter, verder regt doorgaande tot op 9U Metei van de Schenkwatering en daarna met eene gebogcne i Ijjn over den Rijnspoorweg ilangs de watering, en van daar in gebogen rigting' noordwaarts terug tot tegen het Rijnspoor. Van de barrière aan het Zieken langs de zuiiwest- izyde van de vaart tot aan :de Geestbrug. r-ue steenen l>e Gem. 's GraveDe Gein, ’s GraueaAajzel pndenlsten eu het Polderbestuur, ivoor den weg het Pol-1 ten Hton»derbestuur voor de Mo-1 I lens. 1 De eigenarei landen aan de vin den weg. j NAAM VAN HEN, die het beheer Rijks groote weg en voetpad bestraat en beschelpt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 198