I iili 15. 15. ’s Gravenkagein zijne 3 De Burgemeester, F. G. A. Gevers Deynoot. De Secretaris, W. Six. Idus vastgesteld door den Gemeenteraad van ig van 3 Maart 1874. AANWIJZING NAAM VAN HEN, aanwijzing wie met het die het beheer Aanmerkingen. RIOTING. onderhoud ia belast. daarover voeren. SOORT EN KLASSE. or 7. 6. 8. 9. 10. VAN HET VOETPAD. 3. Breedte Lengte. Klaas® De Gem. Gravenkage. De Gem. ’a Gravenkage. Soort. 4.50 Bete 1330 Meter. late. Idem. 4.50 Mt Idem. Idem. 609 Meter. ld. Grindweg 19, 63. Belendende eigenaren. De eigenaren De eigenaren. 530 Meter. 2de. 71. Heemraadslag. 70, LENGTE EN GEMtDDÏLM BREEDTE. iu'wCg door het Sche- veningsche Bosch. Mac- Adam we^. WIJZING n letter op pkening van irin gelegen i«werken. Rijweg landweg. langs de Waterpartij] het Scheveningsche Burgemeester en Wet houders der Gemeente Gravenkage, 62, 63, Grin!weg 64, 65,1 18. Vermelding der bewijzen en bescheiden omtrent den eigendom het onderhoud of het beheer. Weg Bosch. BENAMING VAN DEN WF.ft NA AM EIGENAREN van den weg, het voetpad of de kunstwerken. Afwisse'fl 5.50 tot:.»l aan beidroj leen dijk I Meter. Van de Badhuisstraat midoostwaarts tot in de landerijen tusschen den Scheveningschen weg en het Kanaal. Van den ouden Scheve- i'ningschen weg langs Klein Zorgvliet in eene gebogen rigting lanss den Bataaf-; schen boer, uitkomende' tegenover de Koninginne- 1 brug met een zijtak naar den weg rondom het kerkhof Beginnende aan het Ka naai op 225 Meter van af, de Koninginnebrug in eene gebogen rigting langs de* i waterpartij en verder door I het Bosch tot aan den grind-1 (weg op blad 1 genoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 199