I i 17. I I Inkomsten. Uitgaven. Overschot. Geraamd bedrag Uitgegeven Raming daarvan Ontvangsten beneden de raming ontvangen 35,700.— - 32,350.78 3,349.22 De verplegingskosten die der publieke vrouwen hieronder niet begrepen beliepen f 3,951. Even als zijn voorganger dat steeds beredeneerd aanbood, heeft ook de tegenwoordige Geneesheer-Directeur uitgebragt een breedvoerig verslag, bevattende vele bijzonderheden, in hoofd zaak opzigtens de opneming en verpleging van lijders. Daarvan ligt het afschrift hiernevens, met den staat, waarvan spraak is in de Circulaire van den Staatsraad-Commissaris des Konings in dit Gewest, van 1 Maart 1859, n°. 1755, 2de Afd. Moeijelijkheden over aankoop van grond voor het opslaan van barakken waren, in verband met andere plannen, op nieuw oorzaak, dat deze aangelegenheid tot geen einde kwam. Het gesticht wordt thans geheel verlicht van wege de Gemeente- gasfabriekenzoodat eigen gasbereiding heeft opgehouden. Betreffende de in 1875 nog niet afgeloopen onderhandelingen over de toepassing van het tonnenstelsel, valt slechts te ver melden, dat de uitloop der privaten onveranderd bleef. De uitkomst van het geldelijk beheer was als volgt f 76,472.— - 75,243.12s 1,228.87 s Aangenaam is het ons ten slotte te kunnen vermelden, dat Dr. Hoogkamer, als Geneesheer-Directeur, onze verwachtingen in geenen deele heeft te leur gesteld en wij alle redenen tot tevredenheid hebben; dat hij in zijn eerste keuze van een Hulp-Geneesheer (den heer J. A. Trebling) voortreffelijk slagen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 202