18. Uit de boven opgegeven getallen blijkt u, dat het aantal patiënten in het afgeloopen jaar in het Gasthuis verpleegd weinig of geen verschil oplevert met dat der vorige laatste jarenin één opzicht evenwel is er eenig verschil waar te nemen, hetwelk juist daarom van belang is, omdat daarbij rekening moet gehou den worden met localiteits-invloeden. Op de kinderen-afdeeling werden behandeld 112 kleine lijders, alzoo dertig meer dan in het vorige jaar. Reeds toen werd door Dr. van Tibnhoven geklaagd over de onevenredigheiddie er bestond tusschen het getal zieke kinderen en de beschikbare ruimte, behoef ik u dus nu wel te verzekeren, dat gedurende geheel het afgeloopen jaar op de kinder-afdeelingeene over bevolking heerschte, lijnrecht in strijd met de belangen der kleinen; daarbij komt nog dat de ziekenkamers voor de kinderen gelegen zijn in dat gedeelte van het gebouw, hetwelk het meest verstoken is van licht en het moeijelijkst van versche lucht kan worden voorzien. Ik zou u verder kunnen wijzen op het feit, dat zich onmiddelijk aan de kinderkamers, de kraamzaal en de verloskamer aansluiten en als ’t ware met deze één doorloopend geheel vormeneen feit in meer dan één opzicht niet wenschelijk. Het zal dus eene groote schrede vooruit zijn, wanneer mij de vrije beschikking over de besmettelijke Afdeeling wordt toegestaan en daardoor de gelegenheid geopend aan onze kleine zieken eene verpleging te bezorgenmeer beantwoordende aan die flinke en gezonde verhoudingen, die vóóral voor kinderen zoo wenschelijk zijn en voor een volledig herstel als het ware onmisbaar kunnen worden geacht. Niettegenstaande ik u hierboven als mijne zienswijze mede deelde, dat een in elkaar’s onmiddelijke nabijheid verplegen van kraamvrouwen en kinderen niet wenschelijk isheb ik u omtrent eerstgenoemden de meest bevredigende resultaten mede te deelen. Aan 38 zwangere vrouwen toch werd verloskundige hulp ver leend en geen enkelen ongunstigen afloop hadden wij te betreu ren; slechts tweemalen werd forcipale hulp aangewend en in drie gevallen werd versie gedaan. Op de Afdeelingen inwendige ziekten van vrouwen en mannen waren de zalen steeds vrij talrijk bezet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 217