18. Meermalen was ik in de gelegenheid het groote voorrecht op te merken hetwelk in deze Afdeelingen de vrouwelijke lijderessen boven de mannen genieten, daarin bestaande, dat eerstgenoemden oneindig veel beter gelegen zijn. Geen enkele klacht over ligging kwam mij ooit ter oore van eene onzer zieke vrouwen en dikwerf moest ik naar tegemoetkoming daarin uitzien op de Mannen- Afdeeling en trachten de ongeriefelijkheden verbonden aan eene ligging volgens het systeem Tucker te verhelpen. Gelukkig dat uw onlangs genomen besluit ook hierin heeft voorzien, zoodat we voortaan op de Mannen-Afdeeling dezelfde kribben hebben als die der vrouwenzalen. Wat betreft de werking der electrische schellen op de Afdee lingen, die ik tot nu toe met u heb besproken, hieromtrent kan ik u mededeelendat zij ons in het afgeloopen jaar groote diensten hebben bewezen,‘de nachtdienst ging daardoor geregeld, vooral waren zij op hare plaats bij het opnemen van patiënten als wanneer zijzonder dat de portier zijn p’ost behoeft te ver laten den hoofdoppasser of de 'hoofdoppasseres in kennis bren gen met de behoefte aan zijne of hare tegenwoordigheid in de ontvangkamers. Ook op de Chirurgische Afdeeling waren de zalen, cn vporal de Mannenzalen, druk bezet. Buitengewoon groot was in het afgeloopen jaar het aantal ongelukken, waarvoor in het Gasthuis hulp werd gezocht. De tramwagen leverde ons zijn jaarlijksch contingent, waaronder dit jaar twéé verbrijzelingen van den schedel; drie patiënten, in den letterlijken zin compleet geheel verbrand, door ongelukken met petroleumtoestellenverpleegden wij slechts korte dagen, zonder eenig uitzicht op herstel. Tengevolge van het instorten of breken van steigers, werden tal van patiënten opgenomen, met gekneusde en gebroken armen en beenen. Over het algemeen werd dit jaar de open wondbehandeling op ruime schaal toegepast en wel met de meest bevredigende resultaten. Met bekende kunde en ijver was Dr. de Zwaan ook dit jaar op die Afdeelingen weer werkzaam. Op den 15den Mei werd benoemd tot hulp-geneesheer de heer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 218