18. De Geneesheer-Direcleur Dr. J. Hoogkameb. J. A. Teesling. Mij door zijne leermeesters met warmte aan bevolen, leerde ik hem al spoedig als een krachtige hulp en steun waaideeren, die, nauwgezet in het vervullen van al wat hem wordt opgedragen, met zorg en ijver voor zijne zieken bezig is. De administratieve belangen werden met nauwgezetheid door den huismeester-boekhouder behartigd, die evenwel in de laatste maanden des jaars, wegens ziekte, hierin moest worden bijgestaan. In het dienstdoend personeel was weinig verandering. Na een langdurig lijden stierf op den 19den October de hoofdportier Koeetens in wiens plaats benoemd werd Stouts die tot nu toe in de wijze, waarop hij zijne betrekking waarneemt, redenen tot tevredenheid geeft. Over het geheel mag ik, op enkele uitzonderingen ha, mijne tevredenheid te kennen gevenover de wijze waarop het oppas send personeel zich van de opgedragen plichten kweeten waarvan zeker een groot gedeelte gedankt moet worden aan den ijver en de nauwlettendheid van hoofdoppassers en hoofdoppasseressen. In een volgend verslag hoop ik mededeelingen te kunnen doen van de veranderingen en verbeteringen die onze hijsch-machine ondergaat; zooals zij daar stond was zij volkomen onbruikbaar terwijl zij, wanneer zij in den gewenschten staat verkeert, niet alleen voor het vervoer van patiënten van groot nut kan zijn, maar ook als transportmiddel van het eten onzer zieken belang rijke diensten kan bewijzen. Ten slotte heb ik u nog mede te deelen, dat ik mij in de maand October gewend heb tot de HH. Inspectores van de Geméente-Apotheek met het verzoek, aan de medicamenten, welke ter onzer beschikking zijn gesteld, de volgende genees middelen te willen toevoegenPropylamineAcetas Zinci Tannas plumbicus, Jodet. cadmii. Op dit verzoek heeft het Burgerlijk Armbestuur, op voorstel der HH. Inspectores, goedgunstig beschikt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 219