27,375 4,499 22,065 4,105 851 Bijlage 19. ’s Gbavenhage 13 Maart 1877. Inspectoral der Gemeaite-apolheek. J. H. Addink, President. T. II. Blom Costeb, Secretaris. cent te staan, waarvan 475 cent aan bereiding, enz. In 7 cent be- Ingevolge art. 22 der verordening, regelende de Gemeen te- apotheek, geroepen tot het uitbrengen van een verslag van den toestand dier inrigting over 1876, hebben wij de eer UEdel Achtbaren mede te deelen, dat de apotheek ook in het afge- loopen ja ar steeds aan haar roeping heeft beantwoord. De ver ordeningen werden stiptelijk nageleefd en de apotheker volbragt bij voortduring met de meeste naauwgezetheid zijn omvangrijke taak. Er werden gedurende 1876 gereed gemaakt 58,886 recepten of 3,848 minder dan in 1875. Hiervan voor: de verschillende onderstandswijken liefdadige instellingen het gasthuis het krankzinnigengesticht onderwijzers, suppoosten, enz. Blijkens de nevensgaande rekening en verantwoording 'be droegen de ontvangsten 9671 65, de uitgaven 9457.015, het batig saldo, ad 214.635is, als naar gewoonte, in de Gemeentekas gestort. Vergeleken met 1875 zijn de ontvangsten met 624.305, de uitgaven met 456.295 afgenomen. Elk voorschrift, in 1876 door de Gemeente-apotheek afge leverd, kwam gemiddeld op 145 2 alleen aan geneesmiddelen en 977 1875 werden de kosten van elk voorschrift op 14’ rekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 220