Volgens art. 7 van ons reglement rust op mij de verplichting om heden avond een overzicht te geven van het verhandelde door de Vereeniging gedurende de laatste twaalf maanden. De wensch van onzen vorigen verslaggever, waarmede hij zijn overzicht beslootdat onze Vereeniging mogt toonen, dat zij nog leeft en er van sluimering geen sprake mogt zijn, is volkomen vervuld. Slag ik voor een oogenblik uwe welwillende aandacht vragen om te bewijzen hetgeen ik zooeven gezegd heb. De' Vereeniging hield gedurende het jaar 1876 vier vergade ringenden 18den Januari), den 18den April, den 26sten Sep tember en den 24sten November. In Maart van het vorige jaar verscheen N°. 1 van de „Mede- deelingen betreffende het onderzoek van eenige schoollocalen De uitgave dezer mededeelingen is eene naar buiten werkende handeling van de Vereeniging, die niet van belang ontbloot is. De schoolhygiene wordt toch meer beoefend dan vroeger en onze Medeelingen zijn een bijdrage, die wij hopen dat de stad onzer inwoning ten goede zal komen. Op de vergadering in April kwam ter sprake het leggen der gasbuizen. Op verschillende plaatsen werden die buizen door de riolen gelegd, waardoor het volumen dier laatste aanmerkelijk Verkleind werd en er gevaar van ophooping van faeealiën zou VIERDE VERSLAG van de Vereeniging tot verbetering van den gezondheidstoestand te ’s (iravenhage. Bijlage 20.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 221