20. ..d i H kunnen ontstaan. Gelukkig werd er medewerking ondervonden bij de betrokken personen, zoodat er zooveel mogelijk aan de bezwaren werd te gemoet gekomen. De Voorzitter nam daaruit aanleiding om den leden te ver zoeken aanteekening te houden en opgave te doen van hetgeen zij op het gebied der openbare onreinheid ontmoeten. Op initiatief van Dr. Carsten werd toen besloten om een algemeen onderzoek dienaangaande te doen plaats hebben. Dit locaal onderzoek is een van de belangrijkste verrichtingen in het afgeloopen jaar. Vier leden van het bestuur, die zich ieder een werkend lid toevoegden, onderzochten een bepaald gedeelte der gemeente. Voor de vergadering van 26 September was ingekomen een rapport van de HH. Dr. Mouton en Moet omtrent het Z. O. gedeelte. Ten gevolge van dat rapport werd besloten om aan de eigenaren van perceelenwaar gegronde aanmerkingen op te maken waren, een schrijven te doen toekomen, behelzende de resultaten over het onderzoek en hen te wijzen op de nood zakelijkheid van verbetering. Op de vergadering van 21 Novem ber kon worden medegedeeld, dat het locaal onderzoek goed vorderde. Het was voortgezet in het Z. O. gedeelte; een rapport van de HH. Dr. H. C. Kips en Dr. Carsten melddedat het onderzoek in het N. O. gedeelte voltooid wasterwijl een eerste rapport omtrent het N. W. gedeelte van de HH. Dr. Pous Koolhaas en Dr. van Welt was ingekomen. Zeer verblijdend was het voor de Vereeniging «m te vernemen dat de eigenaren over het algemeen zeer gtinstig gestemd waren om verbeteringen aan te brengen; ook was het een ware voldoe ning voor de leden der Commissiën om bij een herhaalde wan deling te ziendat men reeds handen aan het werk had geslagen. Het onderzoek van het duinwater heeft onderscheidene malen de aandacht der Vereeniging geboeid. Verschillende belangrijke rapporten omtrent het onderzoek van dit water werden door de HH. J. Mouton en Zonen ingeverd. Geregeld wordt het duin water viermaal ’s jaars op verschillende plaatsen in de stad onderzocht. Zoodra er voldoende gegevens bestaan hoopt de Vereeniging over deze belangrijke zaak, de volksgezondheid betreffende, meer uitvoerige mededeelingen te kunnen doen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 222