20. Op de vergadering^ in April kwam ter sprake of de Vereeni- ging, met het oog op de aanstaande herziening der politie verordening, zal nagaan welke wijzigingen daarin wenschelijk zouden zijn uit een hygiënisch oogpunt. Na eene breedvoerige discussie werd besloten, dat geen concept-verordening zal ont worpen, maar slechts beschouwingen zullen opgesteld worden. Eene Commissie daartoe benoemd, bestaande uit de HH. Dr. van Capelle, Dr. Egeling, Fijnje en Singels, bragt in October rapport uit; terwijl de Voorzitter in de vergadering van November kon mededeelen dat de bouwcommissie van den Gemeenteraad de opmerkingen van de Vereeniging zal overnemen. In het belang der burgerij worden verschillende handelspro- dukten onderzocht op schadelijke bestanddeelen zooals boter, melk, gekleurde suikerboonengebakaarden pannenenz. Af en toe werden de resultaten in de nieuwsbladen bekend gemaakt. Op de vergadering in November was ingekomen een adres van de bewoners der Houtmarkt, Turfmarkt en Spui, om onder steuning te vragen van hun verzoek aan den Gemeenteraad tot demping van die grachten. Volgens besluit der vergadering is daarop geantwoord dat de Vereeniging hun verzoek voor het oogenblik niet kan ondersteunen, daar er nieuwe plannen van riolering en demping aanhangig zijn. Een ontwerp-riolenplan van den gemeente-architeetden heer Reindeks was bij den Gemeenteraad ingediendhetgeen dien avond ook ter sprake kwam. Eene zeer geanimeerde en belangrijke discussie werd omtrent dat plan gevoerd, terwijl besloten werd nog geen conclusie te nemen, maar uitvoeriger rapporten af te wachten. Het is te wenschen dat in het pas ingetreden jaar dit vraag stuk voor de residentie eene redelijke oplossing zal verkrijgen. Ook hierin kan de Vereeniging het doel bereiken dat zij in het eerste artikel barer statuten heeft uitgesproken. Het aantal werkende leden verminderde door het vertrek naar elders van den heer E. Buttinger, mede nam de heer Jhr. Mr. J. F. Schuukbeque Boeije zijn ontslag als zoodanig, zoodat het aantal werkende leden op primo January 1877 twee en twintig bedroeg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 223