20. r. 2°. De Secretaris, Db. D. L. van WELY. 3”. 4°. 5°. van het voorgaande Volgens rooster traden 1° Januarij 1877 als leden van het bestuur af de HH. Dr. H. C. Kies en Dr. C. P. Pors Koolhaas die niet herkiesbaar waren. De vacatures daardoor ontstaan werden vervuld door de HH. Dr. C. W. Eikendal en Dr. D. L. van Welt, die in de Novembervergadering tot bestuursleden verkozen werden. Dank zij de goede zorgen van onzen Penningmeester, verkeert de finantiele toestand der Vereeniging in bloeijenden staat. Het batig saldo bleek te zijn ƒ721.945, behalve 816.32 die in de spaarbank geplaatst zijnzoodat wij mogen constateren dat ook in dit opzicht de Vereeniging vooruit gaat. De navolgende werken zijn in den loop jaar door de Vereeniging ten geschenke ontvangen Rapport van de subcommissie der Rotterdamsche gezond- heids-vereeniging betreffende urinoirs. N°. 4 van de stukken der topographische beschrijving van Nederland (Overijssel). Een verslag der Vereeniging te Utrecht. Een verslag der Vereeniging te Rotterdam. Rapport aan den Koning omtrent het Geneeskundig Staats- toezigt, 1875. Voorts werd de bibliotheek vermeerderd door het aankoopen van 19 jaargangen (18561874) der handelingen van den Gemeenteraad en van eenige wetten betreffende het Genees kundig Staatstoezigt. Met het oog op het groote belang der zaak werd het voorstel van den heer Reinders omtrent de riolering alhier aangekocht en een copie gemaakt van de kaart daarbij behoorende; tevens werd aangekocht het rapport aan den Gemeenteraad te Amsterdam, omtrent den afvoer der faecaliën. Het archief werd verrijkt met een afschrift van het ontwerp voor een abbattoir te ’s Hageterwijl eveneens de daarbij behoorende kaart werd gecopieerd. Mijn wensch is, en zoo ik hoop die van U allen, dat het jaar 1877 een der werkzaamste jaren van onze Vereeniging moge zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 224