Bijlage 21. Algemeen overzigt. Afsluiting der rekening. De Exploitatie der oude gasfabriek(sedert de maand Juni te zamen met de nieuw opgerigte en toen in werking getreden fabriek) ging geregeld voort en geeft geen aanleiding tot mede- deelingen van bijzonderen aard. VERSLAG omtrent de Gemeente-Gas fabrieken over het jaar 1876. Ingevolge besluit van beeren Burgemeester en Wethouders heeft de afsluiting der boeken en het opmaken der balans niet meer plaats met den 31sten December van elk jaar maar wel op den 3Osten Junizijnde een veel geschikter tijdstip voor de nauwkeurige behandeling van dat belangrijk werk, omdat dan de voorraad grondstoffen gering en daardoor de verificatie ge makkelijk is. Om te voldoen aan bovengenoemd besluit had nu, op den 3Osten Junij 11. de afsluiting der boeken en het opmaken der balans plaats. Uit de als bijlagen hierbij gevoegde balans, exploitatie- en winst- en verliesrekening blijkt, dat het batig saldo der exploitatie, sedert de overname der gasfabriek door de Gemeente, tot op den 3Osten Juni bedroeg: 87553.64 Op den 31sten December 1875 was dit bedrag 78161.025 Zoodat in de eerste 6 maanden van 1876 is verdiend f 9392.615 Hierbij moet worden opgemerkt dat in de laatstgemelde reke ning geene afschrijving heeft plaats gehad voor slijtage en waardevermindering van gebouwen en toestellenmaar daaren-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 225