21. Gasverbruik. C a n a 1 i s a t i e. Kwaliteit der gas. Gebouwen en toestellen. Verkoop van nevenproducten. Bij openbare verpachting is voor den duur van vijf jaren, De gebouwen hebben geene andere verandering ondergaan dan dat een houten loods die zeer in den weg stond naar de nieuwe fabriek is overgebracht. Eene verbetering van de canalisatie in het zuidelijk deel der stad moet in het volgend jaar worden uitgevoerd. De kwaliteit der gas heeft niet te wenschen overgelaten. De lichtkracht varieerde van 16.5 tot 17.5 kaarsen. zijn verzoek den lOden April eervol ontslag verleend en in zijne plaats benoemd J. C. van Sas, toen opzigter aan de Gasfabriek te Gouda. Het gasverbruik is in den loop gestegen. Deze groote uitbreiding is niet alleen toe te schrijven aan het verbruik der nieuw toegetreden verbruikers, maar ook aan het meerdere gasverbruik door oude verbruikers, die gebruik maakten van den verbeterden toevoer en hunne woningen beter en ruimer verlichtten. Hieruit blijkt, dat de in het jaar 1875 gevoedde vrees, dat verbetering van gasaanvoer eene belangrijke vermeerdering van verbruik zou ten gevolge hebben, en de oude gasfabriek niet aan die behoefte zou kunnen voorzien, niet ongegrond is ge weest; en het daarom in 1875 onverbeterd laten van de cana lisatie werkelijk voorzichtig was. van het jaar ongeveer 50“/o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 228