46 HOOFDSTUK V. Gcneente-cifendommen, werken en fnrlgtingen. nomen bij het arrest van den Hoogen Raad van 16 Junij 1875, de vordering van den eischer werd toegewezen. Die uitspraak der Regtbank bragt mede, dat over de jaren 1873, 1874 en 1875 aan verscheidene belastingschuldigen, die in dezelfde omstandigheden als de Heer van Lennep verkeerden, op daartoe nader gedane aanvragen, restitutie van betaalde belas ting moest worden verleendterwijl voor 1876 en volgende jaren, althans zoolang art. 245 der Gemeente wet onveranderd blijft, de zuivere opbrengst der be lasting door meerdere afschrijving dientengevolge niet onbelangrijk wordt verminderd. Intusschen is uit bedoeld overzigt waar te nemen, dat de Hoofdelijke omslag bij voortduring, in verhou ding tot de vermeerderde bevolking, in opbrengst toeneemt. 1°. Gebouwen. De twee huizen op den hoek van het Maliestraatje en het Vos in ’t Tuintje, waarvan de aankoop in het Verslag over 1875 vermeld is, werden in den loop van 1876 weggebrokenwaardoor de passage op dit druk bezochte punt aanmerkelijk is verbeterd, hoewel nog steeds aan de overzijde eene verbreeding wen- schelijk blijft. In het getal en in de bestemming der Gemeente- gebouwen, in deze rubriek bedoeld, heeft geene ver andering plaats gehad. t 6 A. EIGENDOMMEN, NIET BESTEMD VOOR DE PUBLIEKE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 22