22. de Ambachtschoolde burger- dag- en avondschool of de hoogere burgerschool. Ten einde dit nog duidelijker te doen uitkomen, zullen in het vervolg de door de hoofdonderwijzers uitgereikte getuigschriften (eervol, voldoende, middelmatig) worden ver geleken met de opgaven omtrent de leerlingendie gedurende het dan afgeloopen jaar op de bedoelde inrigtingen zijn toege laten. De uitkomsten, in den loop van dit jaar te dien aanzien verkregen, waren over het algemeen gunstig. Intusschen mag de Commissie ook van hare zijde eene klagt niet terughouden over een verschijnseldat op het gehalte van het onderwijs een hoogst nadeeligen invloed moet uitoefenen en dat zich gedurende het jaar 1876 niet in mindere mate dan vroeger heeft geopenbaard. Van verschillende zijden kwamen omtrent het eer toe- dan afnemend schoolverzuim ongunstige berigten in. Des te meer acht de Commissie zich verpligt hulde te brengen aan de onvermoeide pogingen der Vereeniging tot wering van schoolverzuim; het schoolfeest, door haar op 12 October jl. bereid aan de kinderen, die door getrouw school bezoek en doorgaand goed gedrag zich de bijwoning hadden waardig gemaakt, verdient onder die pogingen eene opzettelijke vermelding. Door de afdeeling ’s Gravenhage der Vereeniging Volks onderwijs u werd de wensch te kennen gegeven zich -tot het instellen van een onpartijdig onderzoek naar den stand van het lager onderwijs alhier in staat gesteld te zien. De Commissie meende tot inwilliging van dat verzoek te moeten adviseren, onder voorwaarde dat uit het bezoeken der scholen door de leden der Afdeeling geen stoornis in het onderwijs zou ontstaan. In het gebrek aan ruimte, waarover het jongste verslag klagten inhield, werd door de opening van twee nieuwe scholen, eene armen- en eene burgerschool, grootendeels voorzien. Het aantal restanten was einde December 1876 op de armenschool in de Nieuwe Schoolstraat 25; die van den Tullinghstraat was in haar vier laagste klassen zóó over bevolkt, dat overgangers uit andere scholen voorloopig niet konden worden geplaatst. Ook aan de school in de Achter-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 236