22. DE SCHOLEN. a. raamstraat moesten wegens gebrek aan ruimte herhaaldelijk kinderen worden afgewezen, woor wie echter in de school in de Jufvronw-Idastraat nog plaats gevonden werd. Wat betreft het in het laatste jaarverslag mede vermelde gebrek aan hulppersoneel, zoo is onlangs aan Burgemeester en Wethouders eene wijziging voorgedragen der hierop betrekke- Verordening, waarbij de Commissie getracht heeft aan de be zwaren, uit de tot nu toe voor iedere school vastgestelde ge tallen van hulponderwijzers voortvloeijendete gemoet te komen. De nieuwe school in de Hemsterhuisstraat werd den Isten September 1876 geopend met 163 kinderen, welk getal reeds den 2Osten dier maand met 20 leerlingen uit de school aan het Kortenbosch vermeerderd werd. Met den nieuwen cursus werden 51 leerlingen toegelatcn en later door verhuizing nog ongeveer evenveel, zoodat de school op 6 November jl. 275 leerlingen telde. De overbevolking der school in de Lombardstraatin ver band met de mindere bruikbaarheid dier school, waarop straks nader zal worden teruggekomen, gaf de Commissie aanleiding aan Burgemeester en Wethouders in overweging te geven, om de leerlingen dier school, te huis behoorende in de straten in den omtrek van den Noordwalde Prinsestraatde Jufvronw-Idastraat, de Korte Hoogstraat en andere, en voor zoover die kinderen geen deel uitmaken van de beide hoogste afdeelingen, met 1° Januarij 1877 over te plaatsen naar de school in de Hemsterhuisstraat. Aan dat voorstel is door Bur gemeester en Wethouders gevolg gegeven. Het restant van 25 kinderen aan de school in de Nieuwe Schoolstraat, waarop boven reeds werd gewezen, vloeit voort uit de omstandigheid, dat kinderen uit de Sumatra- en bijge legene straten die school mede bezoeken. Ze bij eene andere school, die geene andere dan die van de Hemsterhuisstraat zou kunnen zijn, in te deelen, is uit hoofde van den aanmerkelijken afstand ondoenlijk Eene nieuwe armenschool in de nabijheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 237