22. der Sumatrastraat ware daaromnaar het oordeel der Commissie eene gewenschte zaak. Toen in den loop van het jaar de Commissie door Burge meester en Wethouders werd geraadpleegd over de oprigting eener nieuwe bewaarschool in het zuid-westelijk gedeelte der stad, vond de schoolcommissie daarin aanleiding om, ook met het oog op eene goede wijkverdeeling, nogmaals aan te dringen op de verwezenlijking van het reeds herhaaldelijk door haar uitgesproken verlangen, om eene nieuwe armenschool te zien verrijzen in het midden of in het zuid-oostelijk gedeelte der stad, waardoor de school in de Lepelstraat zou vervallen en tot bewaarschool worden ingerigt. Op het verband tusschen deze zaak en eene goede school- wijkverdeeling werd eveneens reeds vroeger gewezen. Ofschoon overtuigd, dat haar arbeid uit den aard der zaak slechts voor- loopig kon zijn, heeft de Commissie, in overleg met de be trokken hoofdonderwijzersonlangs het voorstel eener nieuwe schoolwijkverdeelingnaar gelang van het aantal kinderen op iedere school, aan het oordeel van Burgemeester en Wethouders onderworpen. Eene nieuwe indeeling in wijken voor het school bezoek werd mede in den loop van het jaar tot stand gebragt en wordt aan het einde van dit verslag gevonden. De toestand der schoollocalen was over het algemeen vol doende. Intusschen mag niet onopgemerkt blijven, dat een der lokalen van de school in de verlengde Badhuisstraat bij het toenemend aantal leerlingen geene voldoende ruimte meer aan biedt. Ook het schoollokaal in de Lombardstraat verkeert in een min gunstigen toestandwaarin door partiële vernieuwing slechts op zeer gebrekkige wijze kan worden voorzien. Van de op de jongste Gemeente-begrooting voor vernieuwing en herstelling dezer school gebragte som van f 2450 verwacht de Commissie dan ook weinig heil. Aan de school in de Keizerstraat is ver betering der privaten eene dringende behoefte, terwijl de school aan de Ammunitiehaven nog verstoken blijft van de beoogde afscheidingen. De derde school voor meer uitgebreid lager onderwijs aan de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 238