17 99.— 1,815.— f 487.- 2,384.43 0,394.47 2,397.30 Het onderhoud der Gemeentegebouwen geschiedde grootendeels bij aanneming, uitgezonderd enkele, waarvan het onderhoud in eigen beheer wenschelijk blijft, als: het Raadhuis, het Groot Stedelijk Badhuis, de Schouwburg en de bank van Leening. De kosten van het onderhoud der gebouwenmet uitzondering der vier laatstgenoemden bedroegen eene som van 1,716. Aan buitenverfwerkendie in den regel afzonderlijk werden besteed Het gewone onderhoud van het Badhuis en toebehooren vorderde eene uitgave van Aan binnen- en buitenverfwerken Het plaatsen van vijf ramen in de muziek tent Het uitbreiden der waterleidinghet plaatsen van brandkranen en het verbete ren der privaten De verdere afgraving der duinen en de aanleg van een tweede terras, als vervolg op de werken in 1875 uitgevoerdmet inbegrip van het leveren en stellen van den hoofdtrap, en de bestrating Totaal. Behalve de hierboven reeds genoemde werken aan het Badhuis, zijn onder het gewoon onderhoud be grepen het wegbreken van den trap, leidende.van het onder huis aan de landzijde naar de eetzaal en het doelmatig inrigten dei’ daardoor vrij geworden ruimte; het maken van een overdekten toegang naar de eetzaal het herstellen van vloeren, plafonds, enz. - 8,162.— 19,825.20 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 23