22. voor meisjes, even als de gymnastiek, op de nieuwe school behooren te worden onderwezen. De school, met wier aanbouw vermoedelijk in den loop van 1877 een aan vang zal worden gemaakt, zal worden ingerigt voor 200 kinderen. Met betrekking tot het onderwijs in de vreemde talen en met uitbreiding van het voorstel der Plaatselijke Schoolcommissie, dat de strekking had, om, be halve in de gewone vakken, aan de op te rigten school onderwijs te doen geven in het Engelsch, ging van een lid van den Raad het voorstel uit, om, wanneer zich een genoeg zaam aantal leerlingenter beoordeeling van Burgemeester en Wethoudersdaartoe mogt aanmeldengelegenheid te geven om ook onderwijs in de Duitsche taal te ontvangen tegen een afzonderlijk schoolgeld van f 10 of minder. De Commissie bleef volharden bij haar gevoelendat aan de Engelsche boven de Duitsche taal de voorkeur toekwam, alsmede bij hare be zwaren tegen het onderwijs in beide talen. Thans is bij den Raad een voorstel van vijf zijner leden ingediend, waaraan de opneming van beide talen ten grondslag ligt waaromtrent aan het einde van het jaar nog geene beslissing was genomen. Omtrent de wijze, waarop uitvoering zal worden gegeven aan het bovengemelde Raadsbesluitstrekkende om op de scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs, onderwijs te doen geven in het teekenen en in de handwerken van nut, is door Burgemeester en Wethouders het gevoelen der Commissie ingewonnen. Tijdens het opstellen van dit verslag maakte deze zaakin verband met de regeling der avondschool aan genoemde scholen, nog een onderwerp van onderzoek bij de Commissie uit. Ten aanzien der nieuwe school te Scheveningen moet nog worden opgemerkt, dat door de Commissie is voorgesteld het gymnastieklokaal dier school zoodanig in te rigten, dat het voor leerlingen ook van de overige Scheveningsche scholen toegan kelijk zij, waardoor in eene sedert lang bestaande leemte zal zijn voorzien. Het onderwijs in de gymnastiek issedert Februarynu ook voor de leerlingen der school in de Nieuwe Schoolstraat ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 240