22. regeld, terwijl ook de leerlingen van de hoogste klasse der school aan den Zwarteweg in het lokaal van eerstgemelde school dat onderwijs ontvangen. Aan de leerlingen der school op het Kortenbosch wordt sedert November aan de school in de Hemsterhuisstraat gymnastiekonderwijs gegeven. Die van de school aan de Ammunitiehaven zijn nog steeds van dat onderwijs verstoken. De ondervinding, gedurende het jaar 1876 ten opzigte der avondschool in de Nieuwe Schoolstraat opgedaan, was ondanks de ernstige opwekking der subcommissie en de persoonlijke be- moeijingen van den hoofdonderwijzerniet bemoedigend. Van de 36 leerlingendie met 1°. January van dat jaar op de lijst voorkwamen, was bij het voorj aarsexamen slechts een 2Otal over, van welke 6 jongens en 11 meisjes hun eervol ontslag bekwamen. Van de leerlingen, die op dien datum de dagschool verlietenwerden slechts 2 jongens en 6 meisjes voor de avond school ingeschrevendie met de 4 overgeblevenen en een 3tal uit andere schoolwijken de geheele klasse gedurende de zomer maanden uitmaakten. De verwachting, op het najaarsexamen en het wintersaizoen gevestigdwerd eveneens teleurgesteld daar van 1 October tot uit. December het getal leerlingen niet hooger dan tot 16 steeg, onder welke nog 2 jongens en 1 meisje, die óf in het geheel geen, óf zeer gebrekkig onderwijs hadden genoten. Eene der hoofdoorzaken van dit ongunstig verschijnsel moet ook thans weder worden gezocht in de weinige gezindheid der personen die jongelieden als de hier bedoelde in hunne dienst hebbenom hun tot het bij wonen der avondschool verlof te geven. Het gebruik der navolgende boeken werd door de Commissie op voorstel der hoofdonderwijzers toegestaan Leest prettigen Veel genoegentwee leesboeken voor de lagere school, door W. F. Oostveen; Veelkleurige bloemen leesboek voor de middelklassen der lagere school, door J. M. H. Bosman, n°. 1 en 2; Ons verleden door Ebhatz en Bosman Vaderlandsche geschiedenis door Nuwer en Reindebs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 241