22. DE KOSTEN VAN HET ONDEEWTJS. Evenmin als ten vorigen jare kan de Schoolcommissie dien aangaande eenige mededeelingen doen. Hot bijzonder onderwijs. Ook thans weder bevatten de staten A en II de gewone ge gevens omtrent dat onderwijs. Gelijk reeds boven werd opgemerktzijn de statistieke opgaven omtrent de bijzondere scholen ditmaal vollediger dan vroeger, In 1876 werden opgeheven de school van het Israëlitisch Weeshuis aan de Stille Veerkade, die van liet Luthersch Wees huis in de Lange Lombardstraatdie van de Louisa-Stichting in de Nobelstraat, alsmede die van Mejufvrouw T. J. Ring- levee op de Lange Beestenmarkt; terwijl tijdelijk werd opge- In den loop van het jaar 1876 werden de heeren Teebaal, Ha veeman en Blum benoemd tot hoofdonderwijzers, respecti- velijk bij de scholen voor onvermogenden in de Keizerstraat en aan het Kortenbosch en bij die voor minvermogenden in de Badhuisstraat; terwijl de heer Gediking van laatstgenoemde school naar die voor meer uitgebreid lager onderwijs aan de Schelpkade werd overgeplaatst. Bovendien zijn gedurende dat iaar 13 hulponderwijzers en 1 hulponderwijzeres van de 4de klasse, 2 hulponderwijzers van de 3de klasse, 1 hulponder wijzer van de 1ste klasse2 hulponderwijzers plaatsvervangers van den hoofdonderwijzer, 2 onderwijzers voor de gymnastiek en 1 onderwijzeres van de 2de klasse voor de handwerken be noemd. Een hulponderwijzer is van de 4de tot de 2de, 13 hulponderwijzers en 2 hulponderwijzeressen zijn van de 4de tot de 3de, 3 van de 3de tot de 2de en 5 van de 2dc tot de 1ste klasse bevorderd. Voorts werden nog overgeplaatst één onder wijzer in de gymnastiek en 7 hulponderwijzers en 2 hulponder wijzeressen en werd aan 3 hulponderwijzers en aan ééne hulp onderwijzeres in de handwerken eervol ontslag verleend. Art. 23. Uit de toepassing van dit artikel vloeiden ook thans weder geene bezwaren voort.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 244