22. was. heven die van den heer H. P. Dewald in de Balistraat. Daar entegen opende mejufvrouw 8. E. ter Haar eene nieuwe school in het Noordeinde. De avondschool der ’s Gravenhaagsche Bijbelvereeniging in de Oude Molstraat verloor haren onderwijzer, den heer P. A. W. Gosenson, die den lOden December jl. op zeventig)arigen ouderdom overleed. Van de oprigting der Christelijke Kinder school in 1838 had hij aan haar hoofd gestaan, terwijl hij reeds drie of vier jaren vroeger als onderwijzer aan de Bijbelsche leerschool en aan de lees- alle onder het bestuur Zijne weduwe is thans als directrice aan het hoofd der kinderschool geplaatst. Tot onderwijzer aan de leerschool is benoemd de heer J. C. Golterman en het onderrigt op delees- en schrijfschool is voorloopig opgedragen aan den onderwijzer A. van der Heijden. Art. 37. Het bewijs, bij dit artikel der wet op het lager onderwijs bedoeld, werd in 1876 uitgereikt aan: mejufvrouw M. W. Schepman, als hulponderwijzeresmet aanteekening voor de vrouwelijke handwerken van nut en smaak mejufvrouw A. H. van Wijlen, als hoofdonderwijzeres, met aanteekening voor de wiskunde; mejufvrouw S. E. ter Haar, als hoofdonderwijzeres, met aanteekening voor de fransche, hoogduitsehe en engélsche taal; den heer W. J. Dormaar, als hulponderwijzer, tevens voor de wiskunde; den heer P. A. van Oosterwijk, als hulponderwijzer; den heer T. Kromhout, als hulponderwijzer en voor het teekenen den heer W. H. L. Kuijk, als hulponderwijzer en voor de wiskunde den heer J. J. M. Mulders, als hulponderwijzer en voor de fransche taal; den heer J. C. Wijnen, als hulponderwijzer en voor de be ginselen der hoogduitsehe taal; en schrijfschool voor volwassenen van genoemde vereenigingwerkzaam

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 245