22. voor de Schoolcommissie bekend isis deze des Zondags lager onderwijs wordt ge- Bewaarscholen. Met dezelfde ingenomenheid als in vorige jaren blijft de Schoolcommissie het besluit van het Gemeentebestuur begroeten om zoowel voor Scheveningen als voor ’s Gravenhage het getal den heeren H. M. van Gool en J. L. M. Waterreus beiden als hulponderwijzer den heer M. van Lingen als hulponderwijzeralsmede de fransche, engelsche en hoogduitsche taal; den heer T. J. van Loo, als hulponderwijzer; den heer J. J. Sterkenburg, als hulponderwijzer; den heer J. H. Bodegraven, als hulponderwijzer; den heer A. T. J. Vinkesteijn, als hulponderwijzer; den heer R. Luijten, als hulponderwijzer, met aanteekening voor de wiskunde en de gymnastiek; mejufvrouw R. M. Egbers, als hulponderwijzeres; den heer G. J. L. Martens, als hulponderwijzer; den heer J. S. Vogelvanger, als hulponderwijzer; den heer L. K. Hazelhorst, als hoofdonderwijzer, alsmede voor de wiskundehet teekenen en de gymnastiek mejufvrouw A. M. H. Visée, als hoofdonderwijzeres, met aanteekening voor de fransche taal; mejufvrouwen E. J. F. Gripped ng en E. M. J. Schutjes beiden als hulponderwijzeres en mejufvrouw J. J. A Mooenens, als hulponderwijzeres. Zondagscholen. In eene der Vincentius-scholen in het Westeinde wordt des Zondags in de morgenuren door het onderwijzend personeel dier scholen herhalingsschool gehouden voor leerlingen (jongens) die de gewone school niet meer bezoeken. Het onderwijs be paalt zich tot lezenschrijvenrekenen en de beginselen der aardrijkskunde, en werd in 1876 aan ruim 120 leerlingen kosteloos gegeven. Voor zooveel aan school de eenige, waar geven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 246