22. 102 u II tf de Schoolcommissie nog waren aan 2982 kinderen U 227 II u H of 155 1875 en kweekelingen daarop werkzaam. Het getal der kinderenop deze bewaarscholen te vermeerderen, zoodra daarvoor eene geschikte plaats zal aangewezen zijn. Tot de verwezenlijking van dat denkbeeld acht zij het meer dan ooit den tijd gekomennu in 1876 het aantal kinderen op die scholen in het algemeen niet onbeduidend hooger was dan in 1875, en in het bijzonder op de eenige .te Scheveningrn bestaande Gemeentebewaarschool het getal kinderen tot 552, dat der restanten tot 225 klom. Overigens luiden de aangaande die scholen ingewonnen be- rigten bevredigend, en inzonderheid ten opzigte van den ijver en de geschiktheid van bestuurderessenhelpsters en kweeke lingen. De verhooging der toelage voor deze laatsten had een gunstigen invloed op de spoedige vervulling van voorkomende vacaturen; eene verbeterde inrigting voor de opleiding en vor ming der kweekelingen blijft gewenscht. Even als het vorige jaar waren den Isten December 1876 op de Gemeente-bewaarscholen werkzaam 5 bestuurderessen23 helpsters en 24 kweekelingen. Het getal der toegelaten kinderen bedroeg: 1099 jongens 1080 meisjes 2179 kinderen Behalve deze openbare 23 bijzondere bewaarscholen bekend. Zij werden bestuurd door 23 bewaarschoolhouderessen85 helpsters waren scholen toegelatenbedroeg 1469 jongens 1513 meisjes Het op 27 Mei gehouden examen voor de acte van toelating als bewaarschoolhouderes had tot resultaat, dat vah de tien candidaten, die zich hadden aangemeld, negen werden toege laten. 72 meer dan in 1875 ii n n u of 50 meer dan in u 52 u

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 247