22. Het toezigt op het onderwijs. thans zamenge- Bravw en Mr. N. J. 3de u 4de 5de II en Dr. L. R. Beunen; Jhr. Mr. J. J. de la Bassecoub Gaan en Mr. E. G. P. Gertsen; Jhr. Mr. W. M. de van IJsselsteijn; Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet en Mr. J. J. van Meebbeeke; Mr. B. H. M. Hanlo en 1ste schoolwijkMr. D. Veegens 2de Art. 54. Toen de heer II. M. de Vries, benoemd tot op volger van den heer Mr. A. J. Roest, het lidmaatschap der Commissie niet had aangenomenwerd de heer Mr. L. G. Gbeeve door den Gemeenteraad in zijne plaats verkozen. In den loop van dit jaar trof de Commissie een gevoelig en smartelijk veries. Haar medelid, Jhr. Mr. J. de Witte van Gitters overleed den 3den October te Montreuxna eene lang durige ziekte, in den ouderdom van ruim 59 jaren. Wat hij gedaan heeft voor het lager onderwijs, bepaaldelijk in deze Ge meente; welke zeldzaam geëvenaarde diensten hij aan dat on derwijs heeft bewezen, niet slechts als Schoolopziener en ge durende eene lange reeks van jaren als lid en Secretaris der Plaatselijke Schoolcommissie, maar ook door eigen voorbeeld en persoonlijke toewijdinghoe hij met woord en daad de zaak waaraan hij zijn leven gewijd had, steeds bevorderde en behar tigde, het zal bij allen, die getuigen waren van zijn onver- moeiden ijver, nog lang in dankbare herinnering blijven. In zijne plaats benoemde de Gemeenteraad den heer A. J. H. van der Toorn en, toen deze zich die benoeming niet had laten welgevallen, den heer L. G. Brocx. De vacature, door het overlijden van den heer de Witte van Gitters in de Commissie van Toezigt voor de Normaallessen ontstaan, werd door de benoeming van den heer Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet aangevuld. De Sub-commissien der Schoolcommissie zijn steld als volgt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 248