I II a> “■g gE 22. 22. s Vakken SOORT GEMEENTE KWLEKELINGEN. in de EN Wet, regelende het lager onderwijs. Aan- [Wet, regelende het lager onderwijs. school BENAMING EN merkingen. onder- NAMEN DER NAMEN N A M E N Inkom-1 ONDER DEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. ƒ1601 2de rang. ƒ70, A rmenschool. Nihil. 2 70 800 70 24 (2) 500 70 (Anna Eli- 70 201 (2) 5001 20 kus. (Gerardus) 1000’van Werkhoven. (Pieter 70 2de rang. ld. a—i,p. Nihil. 2 70 20 (J urre hulpond. 500 20, Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. 500' 500! Mallee. (Antonie Mar tinas) Kang of acte en verdere toelatingen- raardt. (Arie) rings. (Willem etras) 1. (Hermanns) .ntonie) p. (Jacob) da. .(Johannes fijnandus) HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN hoofdond. id. handw. id. 150 so ’S ORAVENHAGE. A- Openbare ó'cAo- len voor gewoon lager onderwijs. Nieuwe Schoolstraat. 1ste Schoolwijk. 150; 80, id., wiskunde laudbouwk. en gymn. hulpond. id. EN VOORNAMEN. id. teekenen schoonschr. voor midd. onderwijs en gymn. hulpond. Hoogd. EN VOORNAMEN. EN VOORNAMEN. 600 5501 I Hendrik) 800 van Randwijk. (Johannes Cornelis) 800 Voo r de handwerken 700 Wunderlich. (Frederika i Christina) van Werkhoven. (Eli sabeth) Rang of acte en verdere (toelatingen I Ingen. (Cornelis hoofdond. ifnniM id. id. HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSIX, ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN, werkzaam krachtens art. 20 of art. 51,Jde lid, fltaam'krïchteïs'arti'UTTllidderj a f 1600.- Vrije woning,T en licht. hulponder-I wijzeres. handw. j id. I 1(1) Heeft als plaats- I vervangend hoofdonderwjj. zer bovendien eene toelage van 200. (2) Heeft twee toelagen elk van 1/ 50. nenis. (Marinus hristiaan Hendrik «0 re. (Wed. Johanna erardina) (Sara Elisabeth) e (Johauua Her- iua) (l)/800|Marck. (Johannes Gijs- Pontier. (Gerardus I Jacobus) ai, p- I Zwarteweg. 2de School wijk. I bertus) 800 Porrey. (Lodewijk Justi- nus Wilhelmus) Jobse. (Johannes Hcn- 1 drik Frederik) Wijmcr. (Maria Catha rina) Boekholt. sabeth) Voor de handwerken Wunderlich. (Frederika Christina) van Werkhoven. (Eli sabeth) fliijs. (Karel Lode- W k- (Henri Gerard) prhoudt. (Theodo- h Jan) Maar. vert) [r- (Sara Elisabeth) le- (A.) S o rt IS a b toelage ■?i 0.50 voorieder leerl. der avondsch. - hoofdond, wiskunde, j hulpond. (Pieter) c ƒ1621] d V rije woning, en licht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 258