If II O Cfl CQ v 'o 22. 22. l5 I i s g Is <1 k /Z Vakken j SOORT GEMEENTE KWEBKELINGEN. EN Wet, regelende het lager onderwijs. jlan- BENAMING ZN merkimjen. DEK NAMEN NAMEN NAMEN Inkom- ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. a 2 cobus) Blum. (Johann Heinr.) Id. ƒ140 Id. 2 «00 id. 550 id. 525 /lu’Opeiuil. (Hendrik) Burgerschool. p. (Bastiaan) 900 700 7001 800 750 525 2 i Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. u P- EN VOORNAMEN. AFD. SCHEVENINGEN. Badhuisstraat 6de Schoolwijk. ’s GBAVZNHAGE. J ufvrouw -1 dastraat. 5de Schoolwijk. School voor minver mogenden. Hofman. (Charles Augustijn) Rang ot acte en verdere 2de rang. I b 5 der j schoolgel- lOMezon. (Jacob) ■lejAntonie Steph.) ■ptit. (Johannes -Womelis) anten. (Pieter Joh.) inwkes. (Rein.Bert.) yne.(Will.Marinus) EN VOORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen. 600 600 550 driaan) misse. (Henricus etrus) burg. Johannes) HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWUZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN trtaam krachtens art. 51, 1ste lid, der Wet, regelende het lager onderwijs. hoofdond. Fr., wisk. teekenen gyinn. hulpond. Fr., wisk. hulpond. (Er.), I, n. Voor de hand werken dezelf den als in de Keizerstraat op gelijke wed den. Laagste klasse ƒ18, hoogste l klasse f 20; dag-en avond school 24; alleen avond school 12 ’s jaars. Betaling bij jhet kwartaal. van der Bruijn. (Roelof) school I onder- /om van der Schaft. (Louise)/ u Vervloet. (Caroline Jus-' tine) Voor de hand werken dezelf den ais op het Korten bosch op gelijke wed den. 1000 Becht. (Leonardos Ja- f 70 cobus) 800 Woest. (Dirk Willem) 800 denHertog.(ArieGerard) 650 ’s GRAVENHAGE. B Openbare Scholen t waar bovendien een of meer vakken van het meer uitgebreid lager onderwijs worden on derwezen Kerkplein. 5de Schoolwijk. Voor 1 kind per maand 55 70 cents, voor 2 70 kinderen uit één gezin j 1 voor 3 kinde ren 1.35 voor 4 kinde ren J 1.70 en voor 5 kinde ren ƒ2. HOOFDONDERWIJZERS EN HOOF DONDERWIJZERÏSSB ALSMEDE I HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSH inde jwerkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. der. (Karei) e(JohauneaTheo- ,rus Jacobus) (Arie Sebas- A0) hoofdond. id., gymn. hulpond. Fr., wisk. hulpond. (Christiaan illem) f 1000 den Heijer. (Cornells) 875 600 hoofdond. Fr., Eng., Hoogd., wisk. ƒ169®!. (Willem Chris- paan) 1. Spiegel. (Antoon) I. Boom. (Cornelis) 1 Eek. (Pieter) hoofdond. Hoogd. hoofdond. id.wisk. hulpond. gymn. hulpond. id., gymn. id. EN VOORNAMEN, "toelatingen a b 5 der schoolgel den c ƒ190 d Vrije woning’ en licht. O a o hoofdond. I f 1150 Jeuezou. (Willem) Fr., Eng., Hoogd. wisk., ued. lettork. v. midd. ond. hoofdond. Fr. hulpond. Fr. id. k (Stephanus) hoofdond. Fr.wisk. i iden-.... d Vrije woning’ en licht. \a i 5 der schoolgel den c ^■peu.(Karei Cornelis I d Vrije woning, 1 en licht Jongejan. (Willem Jo-1 hannes) uiac l Jus-'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 263