22. 22. I S3 -Ö c o cn x O gra P o id. I Vakken SOORT GEMEENTE KWEEKELINGEN. in de EN Aan~ school BENAMING EX werkingen. onder- NAMEN DER NAMEN NAMEN llnkotn- ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. Geene. Fr. Best. (Antoon) id. id. id. id., Fr. teekenen. Geene. Geene. 2 id. ptens, (Henriette) id. id. id. Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. *S GRAVENHAGR. Lage Westeinde. 5de Schoolwijk. Brouwersgracht. 3de Schoolwijk. Burgerschool der Vereeniging Vine, a Paulo (voor jongens). Leenders. (Gerardus Martinus Everardus) Visée. (Auna Maria Hendriks) Rang of acte en verdere toelatingen HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZBRESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEX rkzaam krachtens art. 51, 1ste lid, der Wet, regelende het lager onderwijs EN VOORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen. zang, gymn. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. EN VOORNAMEN. HOOFDONDERWIJZERS EN HOOEDONDERWIJZERESSII ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSB, werkzaam krachtens art. 20 of art. 513de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. ins. instinns) it Freude. (Annet Mcolaas) a I (Fr., Eng., Hoogd.) I, n, o. hoofdond. Fr. hoofdon derwijzeres Hoogd. ler- wijzeres. id id. Fr. Eng. EN VOORNAMEN. ai, A (Fr.J Eng., Hoogd.) Kosteloos of ƒ20, ƒ40, f 60 voor de vakken ai, het Fransch en de handw. Engelsch en Hoogduitsch worden afzon derlijk be taald. voor ieder leerling. id. pkhoven. (Anna hoofdond. voor ieder leerling. (Christiaan Au-1 hoofdond. Fr, Eng., Hoogd. hoofdond. Fr., Eng. hoofdond. Fr., Hgd., wisk. hoofdond. hulpond. 5 g s I e= .2 Geene.Retel. (Ludovicus Lam- I bertus) Olijslager. (Gerardus) Jutte Henricus An- tonius) Geene. I Van 16 tot 2 1/60 ’sjaars. id. I lekamp. (Lambert.) «Ivangcr. (Joannes ieraphinus) iGool.(Henr.Maria) ik. (Martinus) iml. (Joannes Math, hsephus) ilders. (Joannes Jo- «phus Maria) st. (Joannes A.) School der Ver eeniging van den H. Aloysins (voor meisjes). rinus. (J. H.) kenbaar. (C.) ra ra lippers. (Maria Sy- !J. Adriana) Hilst. (Maria The- esia) naa (Johanna) ’egoed. (Wilhel- Hna) Bieren Bijvoet, lohanna) ssen. (Catharina) wijzeres Fr. schrijven rekenen, id. schrijven en handw.. schrijven schrijven en Fr. schrijven en handw. handw. M.) hulpondi mier. (Maria A.) apertz. (Jos. M.G.) tens. (Augustine) id. (Mary) 'hoeven. (Elisabeth)! hulponder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 267