I 22. 22. si SS i a -S - p ij Van hannes Theodorus) Terborgh. (Frederik Cornelis) '2 H a g ■8 g -H ai tn sten, j SOORT GEMEENTE KWEEKELINGEN. EN Aan- school BENAMING EN meriting en. onder- DKK NAME N NAMEN NAMEN Inkom-1 ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. EN VOORNAMEN. Geene. a—i,p Geene. 2 id. id. id. Geene. Id Geene. Id. 2 id id. Geene. a—ff- Geene. 2 id. ai. i Ginkel. (Alexander 600 Wagner. (Antoon Jo-80 Nihil. 2 70 1300. Idiotenschool. Zwanenburg. (Jo-1ƒ360 2 (1) ke. (Sofia Martha) hoofdon derwijzeres, j Mooenens. (JeanneJose- phine Albertine) API). SCHEVEMINGEN. 6de Schoolwijk. ’8 GRAVENHAGE Amsterd. Veerkade. 3de Schoolwijk. ’s Gravenhage. Hekkelaan. 2de Schoolwijk. Riviervischmarkt. 5de Schoolwijk. Breedstraat. 5de Schoolwijk. School van de Vereeniging de V oorzienigheid. Verdam. (Agnes Jo hanna) EN VOORNAMEN. Rang ot acte en verdere toelatingen hoofdon derwijzeres. Bang of acte en verdere toelatingen- id. id. 60 40 10 cents per week. H UIjKUN non ijza-EKS js.i’i in de i werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. HOOFDONDERWIJZERS EN HOOF DON DERWIJZERESSXN, ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDKRWIJZERESSEN telina) isker. (Jacoba Jo- lanna) id. schrijven en handw. van nut. Charitable Societeitsschool. Goltcrman. (Willem Frederik) R. C. meisjesschool. hoofdond. Fr. De meesten gratis; de an deren betalen 25, 10 of 5 cents per week EN VOORNAMEN. avan Putten. (Abraham) i 2de rang. hulponder- wijzeres. id. hoofdond. Bedrag van het door ieder leerling te betalen i 03 schoolgeld. footman. (Maria En-i hoofdon derwijzeres. bewaar - school- houderes. 650, 500 j hannes) Golterman. (Willem Frederik) Anijs. (Gerrit) Justman. (Anton I Vakken! (I) Het onder wijs bepaalt xich tot de een voudigste vak ken van het gewoon lager J onderwy« gewijzigd naar den aard en de bevatting der {kinderen. 156 Erkeleus. (Helena) Greshoff. (Maria Petro- nella) Zanoni. (Maria) Wigleven. (Marie) i*'i& -1' §.S CU i van Kempen. (Anna I hoofden- Maria) (derwijzeres. Fr. en handw. van nut I en smaak. (Willem) 'h. (Maria Hermina Wilhelmina) Grijs. (Johanna Maria) i Santen. (Geer- truida Hendrika) hutjes. (Elise Maria Josephine) Iders. (Antje) lefkens. (Jeannette Catharina) HULPONDERWIJZERS EN HULPONDEKWIJZERESSEN, ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN :rkzaain krachtens art. 511ste lidder Wet, regelende het lager onderwijs. Gerardina) ippeling. (Elisabeth Johanna Francisca) a ƒ1100. Kc' A.(AUVA<»11UC1 Vrije woning «■intonie Theodorus) eenige j emolumenten. Het school geld van de 144 verpleegden is in het ver- 120 pleeggeld be- 84 grepen. Op enkele uitzon- 75 deringen na 96 bezoeken de externen de school gratis. hulpond. bewaar school- houderes. i id. I Bont. (Elisabeth hoof don- (Cornelia Johanna i derwijzeres.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 268