22. 22. J ge i 8 O'S II 21 S gs g li SOORT GEMEENTE KWEEKELINGEN. EN Aan- BENAMING EN werkingen. DER NAME N NAMEN NAMEN Inkom- ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. i wezen. sten. 2500. 950 2 Eek. (Nicolaas) 1200 800 800 750 800 ierWaals. (Gerard) 750 650 775 600 (Ferdi- 2 ƒ150 ’sjaars. ’s GRAVENHABE. Buitenhof. 2de Schoolwijk. Molenstraat. 5de Schoolwijk Bijzondere (voor jongens). HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDBRWUZERESSIS ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSÏS, werkzaam krachtens art. 20 of art. 513de lid, i Wet, regelende het lager onderwijs. van Vliet Pz. nand) EN VOORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen. 2de rang. Fr., Eng. en Hgd. voor midd. ond. lée (Johannes Ge nins Jacobus) nan. (Jacob Joh.) 'elzen. (Tennis arnelis) nans. (Pieter Jo nnes) link. (Leonardos) ten. (Leonardos endrik) r. (Bernard Ben- min) der Horst. (Mar ius Theodoras) EN OORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen Week. (Jan Ger ri) (J. van) ^dt. (Andreas Lo frijk) ni, A (Fr. Eng-. Hoogd.) I, o. EN VOORNAMEN. ah A (Fr., Eng., Hoogd.) In o. Midd. onderw. in Fr. Eng., Hoogd.) Brdrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. HULPONDERWIJZE RS EN HULPONDERWIJZERE8SEN, ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN mam krachtens art. 511ste lid der let, regelende het lager onderwijs. Dagschool /40, dag- en avondschool 52 ’sjaars, te betalen bij het kwartaal. Reeser. (Wilhelm Bar- hoofdond. baros) School voor jongens van de Maatschappij tot Nut van ’t Alge meen, depart, ’s Gravenhage. I Vakken in de school onder- "d o ichölte. (Gerard endrik) hoofdond. FrEng., wisk. hulpond. wisk. voor midd. ond., Fr hoofdond. Fr., wisk. hoofdond. Fr.wisk. gymn. hulpond. Fr. hulpond. Fr., Hgd., teek.,gymn. hulpond. Fr.Hgd. hoofdond. gymn hulpond. wisk., teek, hulpond. teekenen. zang. ewijn. (Hendricus) Wenen. (Marinus) hulpond. wisk. voor midd. ond. id. hulpond. Fr., Hgd.v. midd. ond. hoofdond. Fr., Eng., Hgd., wisk. hulpond. Eng Hgd. teekenen. Eng voor midd. ond. Hgd. voor midd. ond. Fr. hulpond. wisk. Fr., Eng., Hoogd. w’iskunde. CQ i o c3 *i .2 (Henry) oppert. (Paul Ar- )ld) Jet. (Jean Antoine) “er Brugge. (Pieter icolaas)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 269