20 dit hulp- Daarentegen werden twee stukken in de afzanderij voor het eerst verpachtter grootte van 42 aren 56 centiaren, terwijl door het slechten en vlak maken van den ouden vuilnisput met den weg naar de voor malige gromlosplaats aan het Kanaal eene nieuwe op pervlakte land werd aangewonnen. Aangezien van het landdoor den aannemer G. Key afgezand, grootere afgraving noodig werd geacht om bruikbaar teel- of weiland te vormen, is de oplevering daarvan vertraagd en zal eerst in 1877 eene opper vlakte van ongeveer 2 hectaren van den contractant kunnen worden overgenomen. De opbrengst van de verpachte wei- en teellanden in 1877 wijst een totaal cijfer aan van. f 3,097.50 het grasgewas bragt op- 45. te zamen. f 3,142.50 De algemeene behoefte aan zand als materiaal voor öphooging van nieuwe straten en bouwterreinen zoo hier als eldersis oorzaakdat het afzanden der hooge duinen en het aanleggen der waterpartij in het Sche- veningsche bosch krachtig worden voortgezet, terwijl de gemakkelijke aanvoer van zand een gunstigen in vloed had op de aanbestedingenwaarbij van materiaal moest worden gebruik gemaakt. a. Openbare Gemeentegebouwen. 1°. Verschillende gebouwen. Ingevolge het Raadsbesluit van 9 November 1875 werd het huis aan de Nieuwe Haven n°. 5, in gebruik (in en buiten de Gemeente). B. EIGENDOMMEN, BESTEMD VOOR DE PUBLIEKE DIENST EN OPENBARE GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 26