I 11 g "o*© ■H -S-S ■g-g SE 22. 22. I i I 34 a.S I I I SOORT GEMEENTE K WEEKS LINGEN. EN Wkzaam krachtens art. 511ste lid, der' -ian- BENAMING EN werking en. DRR NAME N NAMEN NAMEN ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. lEringaard. (Johannes j 2 Wilhelm) ma) id. Id. 2 Jansen.(LodewijkAnton) ld. 2 Nieuwe Molstraat. 3de Schoolwijk. Laan. 4de Schoolwijk. EN VOORNAMEN. Rang ot acte en verdere 'toelatingen (Fr., Eng.) i, k,\Andriesscn. (Willem Frederik) en. wijk) EN VOORNAMEN. Dagschool j 50 avond-I school 20 ’s jaars. (Fr., Eng., Hgd.), l,o, f EN OORNAMEN. I Van 30 tot f 50 ’s jaars. ai, k, Fortanier (Pierre Ga briel) hoofdond. I Fr., Hgd.,! wiek. j 2de rang, j Fr.Eng. Bijzondere ’(voor jongens en meisjes). (George Lo- hoofdond. Fr., wiek, teekenen. k (Jan Dionysius) hulpond. 1 Fr., Hgd., wiek. I hoofdon derwijzeres. Fr., Eng., handw. Eng. voor jmidd. ond. Fr. i 3de rang. Fr., Eng., Hgd. voor midd. ond. ’S GRAVENHAGE. Gedempte Burgwal. 3de Schoolwijk. 2de rang. Fr., Eng., j Hgd., wisk. |aA, Eerdbeek. (Hendrik) I (Fr., Eng. Hgd.), l.o.P- I J - (Josephine Dé- ee Alexandrine) i onder- >ps. (William wies) (Fram?. Louis) BQbos. (Willem) of artsen Hlkom- ot acte en verdere i toelatingen. bael. (Jan Willem) hoofdond. Fr. er. (Daniel Hen- hulpond. ik) j Hoogd. I tenburg. (Johan- hulpond. s Jacobus) Echten. (Johanna hulponder- j wijzeres. sidtCrans. (J. M.) teekenen. lessen (Hendrika! handw. ilhelmina) (Johanna Wil- Imina) Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. s-3 a i HOOFDONDERWIJZERS EN HOOF DON DE RW IJ ZE RESSB l Vakken! alsmede HULPONDERWIJZERS EN HULPONDKRWIJZERESSSS, in de iwerkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. school j j Lagere klasse 'ƒ18.75, hoog- ste klasse ƒ25 of 30 per kwartaal. HULPONDERWIJZERS EN HULPONUERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWUZERESSEN net, regelende het lager onderwijs, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 272