i i 22. 22. lïïï ii 1 pan. (J.) Sb «E S.1 I F- I I Hgd.), Vakken SOORT GEMEENTE KWEEKEL1NGBN. in de EN Aan- school BENAMING EN merkingen. NAMEN onder- NAMEN DER Inkom- NAMEN ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. Waleson. (Aletta) 2 (voor meisjes), i ter. (Hiltje) 2 ld. inbak. (Maria C.) p. (Maria) 2 ld. pa Maria) Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. ’s GRAVEN HA GE. Lange Raamstraat. 4de Schoolwijk. Nieuwstraat. 4de Schoolwijk. Part straat. 1ste Schoolwijk. EN VOORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen school houder es Fr., handw. pman. (Maria) bergen. (Celestine) (Lydia Marianne) (Margaretha S.) EN OORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen* EN VOORNAMEN, HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSI] ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSIS werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. ƒ40 50 ’s jaars. in. rode. (Dr. Louis) r natuurkunde. (Johannes Ant.) man. (C. D.) Van 6—101 jaar 100, van 1012 jaar 120, daarboven ƒ150 ’s jaars. (Johannes Ant.) teekenen. gymn. hoofdon derwijzeres Fr., Eng., handw. hulponder- wijzeres handw. van nut en smaak. Eng. en Hoogd. Fr. phil. nat. doctor. teekenen. gymn. ter Linden. (Jo- hulponder- kna Mnri.l wijzeres Fr. Fr. Eng. w1. voor midd. oud. handw. Ier. (Cornelia) S hulponder- wijzeres. id. id. hoofdon- derwijzeres Fr., Eng haudw. HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN, :zaam krachtens art. 51, 1ste lid, der iet, regelende het lager onderwijs. alst.(MariaBelia) Hgd. ak. (Johanna idrika Gerardina) 4) ^5 2 •3 S hoofdon derwijzeres I Fr., Eng., Hoogd. handw. Beneden de 12 jaar ƒ120,' daarboven 150 ’s jaars. ai, k, Kruvt (Maria Johanna) (Fr., I Eng., I Hgd.), n,»,P- I Bijzondere lai, k, Becht. (Adriana Mag- -(Fr I dalena) iai, k, [Koelink. (Cecilia Theo- (Fr., dora Anna Maria) Eng., j o,j>.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 274