I 3 22. 22. 1 i J! 1 SOORT GEMEENTE KWEEKELINGEN. EN Aan- Wetregelende het lager onderwijs. BENAMING is merkiwjen. NAMEN I onder- N AMEN DIB NAMEN Inkom- Inkomsten. ONDERDEELEN. I wezen. SCHOOL sten. Niet opgegeven (1). I 2 Wijlen. (C.) at. (Agathe) ialst.(M ariaBelia) ling. (L.) [er. (F. M.) art. (Mej.) /150’sjaars. 2 ld. Brdrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. Bijzondere (voor meisjes. KN VOORNAMEN. EN 'OORNAMEN. Laan. 4de Schoolwijk. Rang of acte en verdere toelatingen der Vet, regelende het lager onderwijs. let. (Hendrika rederika) Hoëvell. (C. F. J. irones) HULPONDERWIJZERS EN HULPONDKRWIJZERBSSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN Rang of acte en verdere toelatingen. EN VOORNAMEN. Caecilia Laura Eli sabeth) hulponder- wijzeres Fr. en handw. van nut en smaak. Fr. teekenen. ’s GBAVENHAOE Nobelstraat. 5de Schoolwijk. hoofdon derwijzeres Fr., Eng., Hoogd. hoofdon derwijzeres Fr., Eng., Hoogd. jgesch. voor midd. ond. i handw. 1 Mier. (Alida Jo ne) «êt. (Victor) (Johannes Ant.) a—i, k, de Ridder. (Margaretha) (Fr., Eng., Hgd), »,o,p. peschaar. (Dr. W. (Johannes Ant.) gslag. (Mej.) rö O I hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzermsm Vakken! alsmede alsmede huisonderwijzers en HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEX HUISONDERWIJZERESSEN in de werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, i czaam krachtens art. 51, 1stelid, Wet, regelende heb lager onderwijs. V w school lai, 4, Holwerda. (Theodora (Fr., I Eng., Hgd I «,o.P o C/D ■s-3 ■4^ 03 5 s «.2 ƒ100, ƒ125, ƒ150 ’sjaars. IDe vrouwe- lijke kweekel in- gen zijn alleen bij het onder* wij» behulp zaam. voor zoo ver dit tot hare eigene opleiding noodig wordt geacht. hoofdon derwijzeres Fr-, Eng., handw. hoofdon derwijzeres id. Fr., Eng., Hoogd handw. hulponder- wijzeres Fr. voor midd. ond. Eng., Hgd. Hgd. voor midd. ond. hulponder- wijzeres Fr., Eng., Hoogd. wisk. voor midd. ond. phil. nat. doctor, teekenen. gymn. voor midd. ond. Eng.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 277