11 gj tl 22. 22. Vakken SOORT GEMEENTE K wikkelingen. iu de SN Ann- scliool I BENAMING EN werkingen. NAMEN onder- N AMEN DEK NAMEN Inkom- ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. ring. (Marie van ƒ150 ’sjaars. 2 Bijzondere eschaar. (Dr. W. teekenen. Radford. (Pleda) 2 ld. tót. (Victor) (Catharine) Eng 2 ld. I Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. penol. (Wed. Maximi- liaan Richard) EN VOORNAMEN. Paviljoensgracht. 3de Schoolwijk Korte Hontstraat. 2 de Schoolwijk. EN VOORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen. ra. (Gerardine «ise Marie) EN OORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen. Niet opge geven. ’s GBAVBNHAGB. Alexandersplein. 1ste Schoolwijk. HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFOONDEIWIJZERESSÏ ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZBRESSÏX werkzaam krachtens art. 20 of art. 513de lid Wet, regelende het lager onderwijs. Eek. (Nicolaas) »r wiskunde. trode. (Dr. Louis) r natuurkunde. (Henry Eng., I Hgd.), o,p. (Fr., Eng., Hgd), f,0, p. (Fr., Eng., Hgd.) Per kwartaal voor de 1ste, 2de en 3de kl. ƒ25, voorde 4de en 5de f 37.50. HULPONDERWIJZERS IN HULPONDERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZERESSEN zaam krachtens art. 51, 1ste lid, der 'et, regelende het lager onderwijs. hiïlponder- wijzeres Fr. Eng. Fr. voor midd. ond. phil. nat. doctor. van Vliedt Pannevis. (Jacoba Elisabeth) van Oosterwijk. aria Hermine rtrude Constance) :r. (Frances) nd. (Henri) ai, k, den Hartogh. (Johanna hoofdon- Elisabeth) i 'j de natuurkunde. (Johannes Ant.) 1 ah,k, Bruck, geb. NeeltjeKop- (voor meisjes). (Fr., i derwijzeres I Fr., Eng., I Hoogd. hoofdon- I derwijzeres Fr., Eng., i Hoogd. a. (J. J.) o hoofdon derwijzeres Fr., Eng., handw. erink. (Catharina) hulponder- wijzeres. hulponder- wijzeres Fr., Eng. hulpond. wisk. voor midd. ond Fr. phil. nat. doctor. Eng. voor midd. ond, teekenen voor midd. onderwijs. Fr. school- j houderes Fr., Eng., I Hoogd. Prévot. (Berthe Laurel Matheij) Kraft. (Maria Marga- retha) V S ii S .2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 278