21 als politiebureau, aangekocht voor eene som van f 9,606.42. Door het bouwen eener agentenwacht in den tuin met eene arrestantenkamer, en van eene bergplaats uitkomende aan de Nieuwe Havenstraat, door het vergrooten der inspecteurskamerhet maken van cachotten in het onderhuis en verdere min be langrijke werken heeft men de inrigting in overeen stemming gebragt met de daarvoor gestelde eischen. De hiertoe gevorderde werkzaamheden zijn bij aan neming uitgevoerd door P. L. Borghans alhier voor 4850. De toestand der overige hierbedoelde gebouwen kan voldoende worden geacht; onder de werken van eenig belang kunnen de volgende genoemd worden in het Raadhuis, waarvan de geheele vernieuwing en vergrooting bij de begrooting op nieuw ter sprake is gebragt, werd het bureau der bouwpolitie vergroot door de inrigting der kamer vroeger in gebruik bij de hulpbank en het vernieuwen van den vloer in de kamer van het Burgerlijk Armbestuur; aan het gebouw der Waag boven het bureau van Waarborg werden het attiek, de dakvensters en de kroonlijst langs den voorgevel geheel vernieuwd, een en ander als vervolg op dergelijke vernieuwingen in het vorig jaar aan den zijgevel uitgevoerd; op het Gasthuis zijn de noodige bliksemafleiders ge- gesteld en verder is de waterleiding in dit gebouw geheel voltooid. De kosten aan die verbeteringen en dat onderhoud verbonden hebben te zamen bedragen f 29,602. Onder deze som behoort mede het vergrooten van het gebouw aan het Zieken in gebruik bij de vereeni- ging voor koepokinenting ad f 600 en verder de aan neming van het onderhoud der gebouwen alhier door

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 27