’s Gravenhage 9 Februari 1877 3 Bijlage 2d. De Commissie van Bestuur der normaallessen heeft de eer U haar verslag over 1876 aan te bieden. Afschrift daarvan zendt zij aan Burgemeester en Wethouders en aan de Plaatselijke Schoolcommissie van ’s Gravenhaag. Spraken wij menigmaal van verbeteringen der lessen, welke wij voorbereidden, bij den aan vang van den cursus November 1875November 1876 waren wij gereed met eéne reorganisatie door ons ontworpen in overleg met u en de hoofdonderwijzers- docenten aan onze lessen. Bij beter toezigt door de aanstelling van een directeur, bij gelijkmatiger en billijker bezoldiging door deze te regelen naar het aantal uren onderwijs door eiken docent gegeven, bij eene uitbreiding der lesuren voor taal, rekenen, geschiedenis en paedagogiek, hadden wij zoo gaarne de derde klasse aan beide afdeelingen laten vervallen. Ons voorstel echter, de leerlingen dier klasse tot aan hun 15de jaar van het onderrigt op de scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs te laten genieten, vond tot ons leedwezen geen instemming bij het gemeentebestuur, dat uitgaande van het denkbeeld schoolgeld is belasting voor de toekomstige leerlingen der normaallessen geen vrijdom dier be lasting meende te kunnen geven. Waartoe spitsvondige staats- regterlijke onderscheidingen al niet leiden kunnen Maar keeren wij terug tot de verbeteringen. De aanstelling van den heer G. J. Pontier tot directeur had een zeer gunstigen invloed op den gang van zaken. Met veel takt wist hij de goede verstandhouding tusschen de leeraren te handhaven, en de orde onder de leerlingen, zoodat ons dit jaar geene klachten van Heeren Curatoren van ’t gymnasium geworden zijn; bij ontsten tenis van een docent was hij dikwijls bereid voor dezen in te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 281