25. vallen, zoodat ook de geregelde gang van het onderwijs door zijn aanstelling is gebaat geworden. De natuurkundige lessenhet vorige jaar gegeven door Dr. J. P. van deb Stok werden dit jaar bij diens vertrek naar Indië overgenomen door den heer Y. Ykema, die de belangstelling der leerlingen van beide afdeelingen zeer weet te boeien. De lessen in de paedagogiek en in de theorie van den zang werden in afdeeling B gegeven door den heer F. Gebiking, vroeger niet aan de lessen verbonden. De heer Dewald trad op als onder, wijzer in de aardrijkskunde voor de kweekelingen der 1ste en 2de klasse van afdeeling A, ter vervanging van den directeur. De overige heeren bleven zich belasten met de vakken hun vroeger toevertrouwd. Het aantal der kweekelingen aan afdeeling A bedroeg 38aan afdeeling B 45. De lessen voor hulponderwijzers werden bezocht door p. m. 13 personen, de lessen voor hulponderwijzeressenwelke tot 1 Mei wegens gebrek aan deelneming stil stonden, na dien tijd door 12 dames. In den loop van het jaar 1876 werd de hoofdonderwijzersacte verworven door de volgende hulponderwijzersdie de lessen meer of min geregeld hadden bijgewoond: J. L. Pu. Duijseb, W. P. Hielen, J. E. G. van Lookkeen, K. E. van Rijsinge en A. S. Mink. De hulponderwijzersakte werd uitgereikt aan de volgende kweekelingen: M. 0. A. Mulles, M. J. Wegman, J. Vbeebubg, 0. M. Schepman, F. P. Visseb, G. J. W. van Ingen, P. E. van Leeuwen, J. C. Klinkenbebg, H. van Thutl, J. L. M. Watebbeus en Cu. W. Valken. De acte van hoofdonderwijzeres werd dit jaar door niemand gevraagd, terwijl de acte van hulponderwijzeres alleen werd uitgereikt aan de kweekeling mej. A. M. W. Vebhoef. De uitkomsten der lessen zijn dit jaar zeer bevredigend geweest. De leerlingen der afdeelingen A slaagden schier allen met glans op het aete-examen. Over het gedrag der leerlingen valt niet te klagen. De hoop door ons een vorig jaar uitgesproken, dat de dartelheid der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 282