25. De Commissie van Bestuur der normaallessen van het Lager onderwijs, J. J. Bebgsma, Schoolopziener. jeugd door verstandige leiding binnen perken zou kunnen ge houden worden, heeft zich volkomen verwezenlijkt. De lessen in de gymnastiekzang en teekenen werden op den ouden voet gegeven. Van de mannelijke kweekelingen vertrokken er dit jaar geene naar elders. Van de kweekelingen der afdeeling B moest er eene worden verwijderd, nadat zij vruchteloos tot tweemaal toe getracht had de hulponderwijzersacte te bekomen, vertrokken er twee naar de industrieschool voor meisjes, eene naar een bewaarschool, en werden er negen ontslagen op verzoek of wegens ziekte. Van de bibliotheek is nog al veel gebruik gemaakt geworden. Wij konden voor haar en voor de leermiddelen in ’t algemeen iets meer besteden. Het onderwijzend personeel bleef zich bij voortduring met ijver kwijten van zijn taak; blijkbaar beschouwde men de laatste veranderingen als verbeteringen. Ten slotte kwijten wij ons met weemoed van den pligt der dank baarheid door hulde te brengen aan de nagedachtenis van ons hooggacht medelid Jhr. Mr. J. de Witte van Cittebs. Hij ontsliep na langdurig lijden den 3den October te Montreux in Zwitserland. Het is hier de plaats niet in het breede uit te weiden over de groote verdiensten van dien zeldzaam begaafden mensch, die zelfs bij zwaar lichaamslijden bleef ijveren en werken voor onderwijs en school; maar verzwijgen mogen we het niet, dat ook onze lessen veel in hem verloren hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 283