24. op dit oogenblik 331 mannelijke en 47 vrouwelijkc leerlingen onderwijs. Het getal werd in het afgeloopen jaar alzoo op nieuw met 25 vermeerderd, maar in den on voldoelden toestand der localiteit, waarop onze voorgangers reeds herhaaldelijk hebben gewezenkwam geen verandering. Bij gebrek aan ruimte moesten zelfs leerlingen worden afgewezen. Het is bekend dat het Bestuur der Academie niets onbeproefd laat om in dien op den duur onhoudbaren toestand verandering te brengen, en zelfs er naar streeft aan de inrigting eene kunstindustrieschool te verbinden. Voor de verwezenlijking van dit door alle nijver- heids-vereeningen toegejuichte plan werden alle pogingen aange wend, en subsidiën van Rijk, Provincie en Gemeente gevraagd. Onder verwijzing naar het daartoe in het afgeloopen jaar opge maakte hervormingsplan en het onlangs uitgebragt verslag, vermelden wij dat 183 leerlingen onderwijs ontvangen in de elementaire teekenkunst, 109 in de meer uitgebreide, 14 in het ornament teekenen, 16 in de boetseerkunst, 55 in de bouw kunde en 16 in dc voorbereiding tot de akte voor Middelbaar Onderwijs. Vele leerlingen volgen de lessen in meer dan één van de hierbovengenoemde afdeelingen. Het meerendeel der leerlingen, die reeds een beroep hebben gekozen, behooren tot de klasse der timmerlieden, schrijnwerkers en meubelmakers; 17 hunner vormen zich tot kunstschilders of teekenaars. 2°. De Ambachtsschool. Directeur de heer H. L. Boeesma. Deze jeugdige inrigtingdie even als de vorige aanspraak mag maken op de krachtige ondersteuning van onze ingezetenen, blijkt bij voortduring in een bestaande behoefte te voorzien. De resultaten zijn aanvankelijk gunstig en zeker zouden die nog gunstiger zijnindien de leerlingen nietzooals nu heelaas veelal het geval is, de school vóór het einde van den cursus verlaten, en zich niet met een half voltooid onderwijs tevreden stellen. Zoolang ouders en leerlingen dit niet inzien, zal het doel, dat men met de oprigting der school beoogde, niet ge heel bereikt worden. Het getal leerlingen bleef stationair; naar het beroep, dat zjj verkozen, verdeeld als volgt:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 288