22 a. b. G. Y. ue Haas voor f 6967, waaronder tevens voor komen 2°. Schoolgebouwen. Voor de vernieuwing en uitbreiding der bewaarschool aan de Voldersgracht zijn eenige der aangrenzende perceelen van de Israëlitische Gemeente aangekocht; het plan voor de verbouwing thans gereed en goed gekeurd zijnderekent men het bedoelde werk in 1877 uit te voeren. In het bezwaar voor het onderwijs der kinderen gedurende de verbouwing heeft men getracht te voor zien door het plaatsen van een houten htriplocaal op het plein der Nieuwe Kerkdaartoe door Heeren Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente welwillend in gebruik afgestaan. De beide nieuwe schoolgebouwen, waarvan reeds in het vorig verslag is melding gemaakt nl. die aan de Schelpkade en de Hemsterhuisstraat zijn in 1876 vol tooid en daarna in gebruik genomen. Ofschoon de openbare aanbesteding van het hoofdwerk dezer inrig- tingen nog in 1875 plaats vond, werden evenwel de de begraafplaats voor f 800. de Gemeente-apotheek voor. - '140. de huizen sub A bedoeld voor - 1716. en van dat der gebouwen te Scheven ingen door -I. van Lith Jr. voor 725. De buiten ver fwerken werden weder op gewone rekening uitgevoerd, en betroffen: den achtergevel van het Gemeente-Museum aan de Korte Beestenmarkt voorf 84 en de geheele spits van den St. Jacobstoren - 792 Totaal f 876 c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 28