24. PATIJNVoorzitter. Pu. W. VAN HEUSDE, Secretaris. maatschappelijke verhoudingen in haar onderhoud te voorzien. Het onderwijs bestaat daartoe in herhaling van hetgeen op de lagere scholen geleerd is en voorts in onderwijs in het rekenen Nederlandsche taal, aardrijkskunde en geschiedenis, wis- en natuurkunde, terwijl vooral aan handteekenen en vrouwelijke handwerken in den meest uitgebreiden zin veel zorg wordt besteed. De goede resultaten aan dergelijke scholen, zoowel binnen- als buitenslands verkregen, de naar onze overtuiging bestaande behoefte aan zoodanige inrigting ook in deze Ge meente en het betrekkelijk laag schoolgeld 20 ’sjaars) doen ons de verwachting uitspreken, dat het aantal leerlingen aan de school spoedig zal toenemen. Wij meenen voor ditmaal met dit weinige te kunnen volstaan en verwijzen ten slotte naar den mede hierbij overgelegd wordenden staat van de aan de verschillende hier bovenver melde inrigtingen van Middelbaar Onderwijs verbonden leeraren. De Commissie van Toezigt op de scholen van Middelbaar onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 290