Bijlage 25. De Commissie, belast geweest met het afnemen van het eind examen aan de Burger Dag- en Avondschool te ’s Gravenhage heeft de eer UEdA. het verslag aan te bieden, bedoeld bij art. 67 van de wet op het middelbaar onderwijs. Bedoelde Commissie bestond uit den heer Drijfhout van Hooff, lid der Commissie van toezigt als voorzitter, en de leeraren der school als leden. Behalve deze waren bij het mondeling examen tegenwoordig de heer Inspecteur van het middelbaar onderwijs Dr. Steyn Pabvé en uit de Commissie van toezigt de heeren Brocx Polis, Mouton en Sluiter. Het examen is schriftelijk gehouden in de gewone lesuren en mondeling op Donderdag 27 Julij. Het aantal aspiranten bedroeg 16, allen leerlingen der 2de klasse. Een andere was kort te voren, na vergelijkend examen, geplaatst als machinist-leerling. De uitslag van het examen wasdat aan 15 leerlingen het getuigschrift volgens art. 55 der wet kon worden uitgereikt, als aan: G. Stotijn, D. Klinkenberg, G. M. Margadant, H. P. W. Smit, J. F. Mansvelt Beck, H. J. Looisen, E. F. Ehnle, M. C. Gevers, K. Kuik, G. van der Leeuw, N. C. van der Leeuw, C. H. J. D. Suzan, N. F. J. Hout kamp, L. Claus en A. J. Rolvink. Deze laatste heeft even wel verzocht de lessen nog een jaar te mogen bijwonen, 'Waarom hem eerst later het getuigschrift overhandigd zal worden. Op den 28sten Julij had mede het overgangs-examen plaats Voor de leerlingen der 1ste klasse, waarvan de uitslag was, dat 19 leerlingen konden overgeplaatst worden, namelijk: P. van Vliet, C. Gijzen, J. F. de Graaff, F. K. de Brieder, K. M. van Straaten, L. M. LeVh, C. W. F. Kolb, J. B. Bouhuis, E. W. Klap, J. Van Rijn, M. Greshoef, D. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 293