1. Collegia van Curatoren. I. Art. 18 der organieke verordening draagt aan curatoren op de noodige huishoudelijke bepalingen nopens de schoollucht te maken. Bij het optreden der tegenwoordige leden van het eollegie vonden deze dit voorschrift niet uitgevoerd. Intusschen waren zij van het wenschelijke eener regeling der schoollucht overtuigd en meenden daarenboven, dat een stellig voorschrift der ver ordening op den duur geen doode letter mogt blijven. Mitsdien Bijlage 26. De zamenstelling van het eollegie van Curatoren heeft in het afgeloopen schooljaar geene verandering ondergaan. Behalve de gewone maandvergaderingen, bedoeld bij art. 1 van het re glement van orde, werden drie buitengewone bijeenkomsten ge houden. Door gedurig bezoek der lessen (art. 17 der organieke verordening N°. 391 in verband tot art. 9 van het Reglement van orde) zorgden curatoren op de hoogte te blijven van den i toestand en den gang van het onderwijs. Rector en leeraren gaven hun steeds met de meeste bereidvaardigheid de gevraagde inlichtingen. 2. Organieke verordening, reglementen, instructionenz. VERSLAG van Curatorenomtrent den staat van het GYMNASIUM der Gemeente ’s Gravenhage gedurende het schooljaar 18751876.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 295