26. 5. Aantal der leerlingen. Yt n r> n r n n n n n 19 6 16 4 Te zamen 63 leerlingen. Reeds in dezelfde maand daalde het getal op 57door dat vooreerst 4 leerlingen der vierde en 1 der 3de klasse, na te Leiden met gunstig gevolg het admissie-examen te hebben af gelegd, het Gymnasium verlieten, en ten anderen den laatsten dier maand 1 leerling der 4de klasse vertrok, ten einde te worden opgeleid voor de geneeskundige dienst. Met het begin van December vertrok 1 leerling der 2de klasse om door privaatlessen zich voor het admissie examen in Junij 1876 voor te bereiden. Bleven 56. Den 8en Januarij werd krachtens art. 45 der verordening, No. 391, een buitengewoon toelatings-examen gehouden, waartoe zich 1 leerling had aangemeld voor de 2de klasse; hij werd toegelaten. Het getal leerlingen dier klasse klom daardoor weder tot 19, het gezamenlijk getal tot 57. Met ultimo Februari) vertrokken 1 leerling der 4de en 1 der 2de klasse; de eerste met het doel zich door huisonderrigt voor het admissie-examen te bekwamen. Bleven 55. Met ultimo April vertrokken 1 leerling der 5de en een der 4de klasse. Beide hadden reeds het vorig jaar met gunstig ge volg het toelatings-examen tot de lessen der hoogeschool afge legd. Bleven 53. Nogmaals werden de rijen gedund door het vertrek met 31 Mei van 10 leerlingen te weten: 2 van de 2de klasse, waarvan één wegens verhuizing zijner ouders naar elders en één die zich aan de schilderkunst zal wijden I. Het getal der leerlingen was nog al afwisselend. Den 6de,n Septemder ving de cursus aan met 18 leerlingen in de 1ste 2de 3de 4de 5de klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 300