26. 4 1 en de 2 van de 3de klasse, waarvan één reeds ten vorige jare als student was ingeschreven en de andere in Junij het admissie- examen zonde afleggen; 6 van de 4de klassewaarvan drie insgelijks reeds als student waren ingeschreven, twee zich in Junij aan het academisch admissie-examen te Leiden wensehten te onderwerpen zesde zich voorstelde het toelatings-examen voor de genees kundige dienst te doen. De cursus met 63 leerlingen begonnen, eindigde mitsdien in de maanden Junij en Julij met 43. II. Uit deze opgaven blijkt, dat 6 leerlingen, die in 1875 na afgelegd admissie-examen tot het onderwijs aan de Hoogeschool waren toegelaten, den Gymnasialen cursus bij woonden, en wel: 1 in de 3de klasse, tot 1 Junij; 4de waarvan 1 tot 1 Meien 3 tot 1 Junij 5de tot 1 Mei. Voorts ziet men, dat, ten einde zich door privaat-onderwijs voor het admissie-examen aan de hoogeschool voor te bereiden, 2 leerlingen onze instelling te midden van den cursus hebben verlaten; de een, leerling der 2de klasse, met 1 December 1875, de andere, leerling der 4de klasse, met 1 Maart 1876. Geen van beide is in Junij 11. geslaagd. Van hen, die den cursus óf tot het einde, óf althans tot 1 Junij bij woonden, waagden zich uit de 2de klasse nog twee andere leerlingen aan het admissie-examen. Een hunner, die tot de meest gevorderde leerlingen zijner klasse behoord had, werd toegelaten. Uit de 3de klasse 1 die afgewezen werd. Uit de 4de klasse 2, waarvan 1 slaagde. Alle deze admissie-examens werden te Leiden afgelegd. Voor de geneeskundige dienst werden na afgelegd examen toegelaten 2 leerlingen, 1 uit de 2de, en 1 uit de 4de klasse. Een ander leerling der 2de klasse slaagde niet. III. Aan de 3 leerlingen waaruit bij het einde van het school jaar de hoogste klasse bestond, werd, na afgelegd eindexamen, het getuigschrift bedoeld bij art 1 van het besluit van den 4den Augustus 1853 (Stbl. No. 31) uitgereikt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 301