L I 26. 26. I ’s Gravenhage30 Augustus 1876. name n. per Stok. Namens Curatoren VAN MEERBEKE, Voorzitter. STAR NUMAN, Secretaris. van het Dagblad van 17 Julij 1876) op- I w I ƒ2500} I Phil. Nat. GYMNASIUM te 'S GRAVENHAGE 1875/1876. en eerst daarna in het officieel gedeelte Zuidholland en ’s Gravenhage (van 16 en genomen. VAKKEN STAAT VAN HET CURATOREN. BIJZONDER- JAABWEDDE. TITEL. onder- HEDEN. school- rectors- wijs. Rector. Dr. L. R. Beijnen. 1ste kl. 18 J. 2de kl. 19 Vol- Conrector. Dr. J. Rutgers. ƒ100 Goed. 2750 3de kl. 6 doende. 4de kl 16 Preceptor. Dr. H. Mulder. Mr. A. A. de Pinto. 2700, n 5de kl. 4 van Th. P. H. van Aalst. 2500 2000 en Leeraar. J. E. Gacon. 1200 P. A Schwippert. 1200 M. O. 1200, F. M. Jaeger. 2000 n 1400 I Getal leerlingen zamen 63 (1) Sedert 1°. January 1876 ook Latijnsche taal was de heer T. L. Abhesch VAN ONDERWIJS. I Scheikunde en ua- tunrl. gesch. Nederl. taal, let terkunde en ge schiedenis. (1) Dr. J. H. W. Fran- kamp. 1EERLENGEN. VAN ELKE KLASSE. Jaarlijksch miuerval van eiken leering. Mr. J. P. R. Tak Poortvliet. letterkunde gelurende twee 1875 Dr. J. W.f Litt. hum. Doet. Gemeen tekas. Uit welke fondsen. Acte van onder- Wiskunde en na tuurkunde. Grieksche taal en letterkunde. M. ObreenOnder voorzitter. Fransche taal letterkunde. Getal op 1 September, 1875. Acade- I mische graad. wijzer. Leden der Commissie volgens art. 6 van het Koninklijk besluit van 2 Augustus 1815, n°. 14, en Gemeente-verordening n°. 391. Latijnsche en Grieksche taal en letterkunde. Latijnsche en Grieksche taal en letterkunde en algemeene geschiedenis. (2) Grieksche en La tijnsche taal. o N D E R W IJ Z E R s. Zie het bijgaand Verslag. doctoran dus in de letteren. Jhr. B. L. Teding van Berkhout. Aanvangstijd der eerst volgende zomervacantie derde Zaterdag in Julij. Dr. A. H. jareau. (3) Opgemaakt den 30sten Augustus 1876. i Art. 89 wet M. O. Doet. I Mr. J. J. van Meerbeke, V oorzitter. Mr. O. W. Star Naman, I Secretaris. i locaal. huis. gaf. Gedurende December 1875 I M. O. Engelsche taal en letterkunde. en (2) Sedert 1’. Januarij 1876. Tot 1°. December -. lijdelijk belast met cenige lessen in het Latijn en Grieksch. (3) Sedert 1°. April 1876. Tot 1°. Maart, bevorens Dr. J. P. van Duitsche taal en letterkunde. uren ’s weeks in ééne klasse. G. van Gordt, die geen onderwijs in het Grieksch Litt.hum. Doet. I Art. 72 iwet L. O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 305